Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu (pasażerowie i bagaż)

Ogólne warunki przewozu w przypadku lotów rezerwowanych przez stronę internetową aerlingus.com zależą od przewoźnika.

Aer Lingus

W przypadku lotów obsługiwanych przez linie lotnicze Aer Lingus oraz przez naszych partnerów współpracujących na podstawie porozumienia o wspólnej rezerwacji („code share”) obowiązują Ogólne warunki przewozu liniami Aer Lingus.

Aer Lingus — przewozy regionalne

Linie lotnicze Aer Lingus zawarły umowę franczyzową z lokalnym irlandzkim przewoźnikiem Stobart Air. W ramach umowy linie Stobart Air obsługują loty samolotów w barwach i pod marką Aer Lingus Regional. Bilety na połączenia linii Aer Lingus Regional są wystawiane przez linie lotnicze Aer Lingus w imieniu przewoźnika Stobart Air. W przypadku tych lotów obowiązują Ogólne warunki przewozu liniami Stobart Air.

Ogólne warunki przewozu liniami Aer Lingus obowiązujące od 18 stycznia 2019 r.
Artykuł Temat
1 Definicje
2 Zastosowanie
3 Bilety
4 Opłaty za przewóz, podatki, prowizje i opłaty oraz waluta
5 Rezerwacje
6 Odprawa oraz wejście na pokład
7 Odmowa i ograniczenia w zakresie przewozu
8 Bagaż
9 Rozkład lotów oraz rekompensata za opóźnienia, odwołanie lotów i odmowę wpuszczenia na pokład
10 Zwrot kosztów
11 Zachowanie na pokładzie samolotu
12 Uzgodnienia dotyczące usług dodatkowych
13 Dokumenty podróży, wjazd, odprawa celna i bezpieczeństwo
14 Kolejni przewoźnicy
15 Odpowiedzialność za szkody
16 Przedawnienie skarg i reklamacji
17 Inne przepisy i warunki
18 Interpretacja

ARTYKUŁ 1 — DEFINICJE

Poniżej przedstawiono definicje określeń użytych w niniejszym dokumencie:

Terminy „my”, „nasze” i „nas” oznaczają linie lotnicze Aer Lingus Limited.

„Państwo”, „Państwa” oznacza dowolną osobę, z wyjątkiem członków załogi, która jest przewożona lub ma zostać przewieziona samolotem zgodnie z biletem. (Patrz także definicja terminu „pasażer”).

„USTALONE MIEJSCA MIĘDZYLĄDOWAŃ” oznacza te miejsca, które zostały wymienione na bilecie lub przedstawione w naszym rozkładzie lotów jako punkty na trasie przelotu, z wyjątkiem miejsca wylotu i miejsca docelowego.

„KOD PRZEWOŹNIKA” to dwie lub trzy litery albo znaki identyfikujące określonego przewoźnika lotniczego.

„AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL” oznacza przedstawiciela w zakresie sprzedaży biletów pasażerskich, który został wybrany w celu reprezentowania nas w ramach sprzedaży usług transportu pasażerskiego.

„BAGAŻ” oznacza rzeczy osobiste towarzyszące pasażerowi podczas podróży. Jeżeli nie określono inaczej, bagaż obejmuje bagaż rejestrowany i nierejestrowany.

„KWIT BAGAŻOWY” oznacza tę część biletu, która dotyczy przewozu bagażu rejestrowanego.

„WYWIESZKA BAGAŻOWA” oznacza dokument wydawany wyłącznie w celu identyfikacji bagażu rejestrowanego.

„PRZEWOŹNIK” oznacza przewoźnika innego niż linie Aer Lingus, którego kod jest umieszczony na bilecie lub bilecie łączonym.

„BAGAŻ REJESTROWANY” oznacza bagaż znajdujący się pod opieką linii Aer Lingus, dla którego wydano kwit bagażowy.

„TERMIN ODPRAWY” oznacza określony przez linie lotnicze przedział czasowy, w którym pasażer musi zakończyć wszelkie formalności związane z odprawą oraz odebrać kartę pokładową.

„WARUNKI UMOWY” oznaczają warunki zawarte lub dostarczone wraz z biletem lub planem podróży/potwierdzeniem, odpowiednio oznaczone i stanowiące część niniejszych warunków przewozu i informacji.

„BILET ŁĄCZONY” oznacza bilet wystawiony łącznie z innym biletem, wraz z którym tworzy pojedynczą umowę przewozu.

„LOT TRANZYTOWY” oznacza kolejny lot, który zostanie wykonany przez nas lub innego przewoźnika w ramach tego samego biletu lub biletu łączonego.

„KONWENCJA” oznacza dowolną z przedstawionych poniżej konwencji, która ma zastosowanie:

„KUPON” oznacza zarówno papierowy kupon lotu, jak i kupon elektroniczny. Każdy z nich upoważnia wymienionego pasażera do odbycia lotu określonego na kuponie.

„SZKODA” obejmuje śmierć lub uszkodzenia ciała pasażera oraz szkodę w wyniku utraty, częściowej utraty, kradzieży lub innego uszkodzenia mających miejsce w wyniku lub w związku z wykonywanym przez nas przewozem lotniczym.

„DNI” oznaczają dni kalendarzowe, obejmujące wszystkie siedem dni tygodnia, przy czym dnia, w którym zawiadomienie zostało wysłane nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu. Przy obliczaniu okresu ważności biletu nie uwzględnia się dnia wystawienia biletu oraz dnia rozpoczęcia lotu.

„KUPON ELEKTRONICZNY” oznacza elektroniczny kupon lotu lub inny dokument wartościowy przechowywany w naszej bazie danych.

„BILET ELEKTRONICZNY” oznacza plan podróży/potwierdzenie wydane przez nas lub w naszym imieniu i/lub Kupony elektroniczne/dokumenty pokładowe (jeśli dotyczy).

„KUPON LOTU” oznacza część biletu z oznaczeniem „uprawnia do przejścia” (ang. „good for passage”) lub, w przypadku biletu elektronicznego, kupon elektroniczny wskazujący określone miejsca, do przewozu między którymi jest uprawniony pasażer.

„PLAN PODRÓŻY/POTWIERDZENIE” oznacza dokument lub dokumenty, które są przez nas wydawane pasażerom z biletami elektronicznymi, zawierające imię i nazwisko pasażera, informacje o locie oraz informacje dodatkowe.

„PASAŻER” oznacza dowolną osobę, z wyjątkiem członków załogi, która jest przewożona lub ma zostać przewieziona samolotem zgodnie z biletem. (Patrz także definicja terminu „Państwo” i „Państwa”).

„KUPON PASAŻERA” lub „POTWIERDZENIE PASAŻERA” oznacza część biletu wystawionego przez nas lub w naszym imieniu, która nosi takie oznaczenie i powinna zostać zachowana przez pasażera.

„SDR” oznacza Specjalne Prawo Ciągnienia (ang. „Special Drawing Right”) zdefiniowane przepisami Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Kwoty w dolarach amerykańskich (USD) przedstawione w niniejszych warunkach przewozu służą tylko do celów informacyjnych. Rzeczywista kwota wypłacanego przez nas odszkodowania zostanie przeliczona na walutę obowiązującą na terenie Irlandii w dniu, w którym wypłata odszkodowania zostanie zatwierdzona przez sąd, zgodnie z warunkami Centralnego Banku Irlandii lub zgodnie z właściwym prawem.

„MIĘDZYLĄDOWANIE” oznacza zaplanowany przystanek w czasie podróży, w punkcie znajdującym się między miejscem wylotu i miejscem docelowym.

„TARYFA” oznacza opublikowane opłaty za przewóz, opłaty i/lub powiązane warunki przewozu przez linię lotniczą, określane przez odpowiednie władze (jeśli wymagane).

„BILET” oznacza dokument zatytułowany „Bilet dla pasażera i kwit bagażowy”, plan podróży/potwierdzenie lub bilet elektroniczny; każdy z tych dokumentów jest wydany przez nas lub w naszym imieniu, a także zawiera postanowienia umowy, informacje i kupony.

„BAGAŻ NIEREJESTROWANY” oznacza dowolny bagaż inny niż bagaż rejestrowany.

ARTYKUŁ 2 — ZASTOSOWANIE

2.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

O ile artykuły 2.2, 2.4 i 2.5 nie stanowią inaczej, nasze warunki przewozu odnoszą się tylko do tych lotów lub segmentów lotu, w przypadku których nasza nazwa lub kod przewoźnika są przedstawione w polu przewoźnika na bilecie na dany lot lub segment lotu.

2.2 USŁUGI CZARTEROWE

Jeżeli przewóz odbywa się na podstawie umowy czarterowej, niniejsze warunki przewozu mają zastosowanie jedynie w zakresie, w którym zostały włączone do umowy czarterowej lub biletu.

2.3 UMOWY TYPU „CODE SHARE”

W przypadku niektórych usług zawarliśmy umowy z innymi przewoźnikami, znane jako „code share”. Oznacza to, że nawet jeśli rezerwacji dokonano w naszych liniach lotniczych, a jako przewoźnik wskazana jest nasza nazwa lub kod przewoźnika, za obsługę samolotu może być odpowiedzialny inny przewoźnik. Jeśli takie umowy mają zastosowanie, linie lotnicze Aer Lingus lub nasi autoryzowani przedstawiciele poinformują o przewoźniku obsługującym samolot podczas dokonywania rezerwacji.

2.4 WŁAŚCIWE PRAWO

Niniejsze warunki przewozu są obowiązujące, chyba że są niezgodne z naszymi taryfami lub obowiązującym prawem. W takim przypadku zastosowanie mają te taryfy lub prawa. Jeśli niektóre postanowienia tych warunków przewozu są nieważne w świetle obowiązującego prawa, pozostałe postanowienia zachowują ważność.

2.5 PRZEWAŻAJĄCY CHARAKTER WARUNKÓW NAD PRZEPISAMI

Jeżeli w niniejszych warunkach przewozu nie postanowiono inaczej, w razie niezgodności pomiędzy tymi warunkami a innymi przepisami właściwymi dla poszczególnych spraw, zastosowanie mają niniejsze warunki przewozu.

ARTYKUŁ 3 — BILETY

3.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1.1

Linie lotnicze Aer Lingus przewiozą tylko pasażera wskazanego na bilecie. Może być wymagane przedstawienie odpowiedniego dokumentu tożsamości.

3.1.2

O ile nie jest to dozwolone w ramach artykułu 3.1.4 lub zgodnie z naszymi warunkami, bilet nie może być odstąpiony innej osobie.

3.1.3

Niektóre bilety są sprzedawane po cenie, która częściowo lub całościowo nie podlega zwrotowi. Zasady dotyczące opłat należy sprawdzić w czasie dokonywania rezerwacji i wybrać cenę, która jest najlepiej dostosowana do potrzeb pasażera. Należy także upewnić się, czy pasażer posiada wystarczające ubezpieczenie na wypadek sytuacji, gdy konieczne jest anulowanie biletu lub odbycie podróży jest niemożliwe.

3.1.4

Linie lotnicze Aer Lingus lub nasi autoryzowani przedstawiciele wystawią bilet zastępczy dla biletu wystawionego na nazwisko innej osoby, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

Bilet zastępczy zostanie także wystawiony zgodnie z wymaganiami odpowiednich praw wdrażającymi postanowienia dyrektywy Rady o numerze 90/314/EWG, która odnosi się do kraju zakupu oryginalnego biletu.

3.1.5

Bilet jest i pozostaje przez cały czas własnością przewoźnika, który go wystawił.

3.1.6

Z wyjątkiem przypadku, gdy stosowany jest bilet elektroniczny, pasażer nie jest uprawniony do przewozu do momentu przedstawienia ważnego biletu zawierającego kupon dla tego lotu, a także wszystkie inne nieużywane kupony lotów i kupon pasażera. Ponadto pasażer nie jest uprawniony do przewozu, jeśli przedstawiony bilet został uszkodzony bądź został zmodyfikowany przez inną osobę niż linie lotnicze Aer Lingus lub nasz autoryzowany przedstawiciel. W przypadku biletu elektronicznego pasażer nie jest uprawniony do przewozu do momentu przedstawienia odpowiedniego dokumentu tożsamości i dowodu na wystawienie prawidłowego biletu elektronicznego w imieniu pasażera.

3.1.7(a)

W przypadku utraty lub uszkodzenia biletu (albo jego części) bądź jeśli nie zostanie przedstawiony bilet zawierający kupon pasażera i wszystkie nieużywane kupony lotów, na życzenie pasażera wymienimy taki bilet (lub jego część) poprzez wystawienie nowego biletu, pod warunkiem przedstawienia dowodu na to, że wcześniej wystawiono prawidłowy bilet na dany lot. Należy także podpisać umowę, w ramach której pasażer zobowiąże się do pokrycia wszystkich kosztów lub strat do wysokości odpowiadającej wartości oryginalnego biletu, które są niezbędne i zostały poniesione przez nas lub innego przewoźnika w wyniku niewłaściwego wykorzystania tego biletu. Nie będzie wymagany zwrot należności w celu pokrycia wszelkich strat wynikających z naszego zaniedbania. Przewoźnik wystawiający bilet może pobrać za tę usługę opłatę administracyjną w uzasadnionej wysokości, chyba że strata lub zniszczenie wynikało z zaniedbania takiego przewoźnika lub jego przedstawiciela.

3.1.7(b)

W przypadku gdy taki dowód nie jest dostępny lub pasażer nie chce podpisać umowy, przewoźnik wystawiający nowy bilet może wymagać uiszczenia pełnej ceny biletu zastępczego. Opłata ta może zostać zwrócona w przypadku, gdy przewoźnik wystawiający oryginalny bilet uzyska pewność, że utracony lub uszkodzony bilet nie został wykorzystany przed upływem terminu jego ważności. Jeśli oryginalny bilet zostanie odnaleziony przed upływem terminu jego ważności, należy dostarczyć go do przewoźnika wystawiającego nowy bilet, tak aby wspomniany powyżej zwrot kosztów został dokonany w momencie zwrotu.

3.1.8

Bilet jest cenną rzeczą i należy zachować należytą staranność, aby go chronić i zapobiegać jego utracie lub kradzieży.

3.2 OKRES WAŻNOŚCI

3.2.1

Jeśli nie określono inaczej na bilecie, w niniejszych warunkach lub w odpowiednich taryfach (które mogą ograniczać okres ważności biletu; w takim przypadku ograniczenie zostanie przedstawione na bilecie), bilet lub voucher jest ważny przez następujący okres:

3.2.1(a)

jeden rok od daty wystawienia; lub

3.2.1(b)

jeśli pierwsza podróż odbędzie się w ciągu jednego roku od daty wystawienia, jeden rok od pierwszej podróży w ramach tego biletu.

3.2.2

Jeżeli pasażer nie może odbyć podróży w okresie ważności biletu, ponieważ w terminie żądania rezerwacji nie jesteśmy w stanie zapewnić mu miejsca, ważność takiego biletu zostanie przedłużona lub zostanie dokonany zwrot zgodnie z artykułem 10.

3.2.3

Jeśli po rozpoczęciu podróży pasażer nie może jej kontynuować w okresie ważności biletu ze względu na chorobę, możliwe jest przedłużenie okresu ważności biletu do momentu, gdy pasażer odzyska zdrowie, bądź do pierwszego lotu po tej dacie. Podróż może być kontynuowana od miejsca, w którym dokonano jej przerwania, w zależności od dostępności miejsca w klasie usług, za którą wniesiono opłatę za przewóz. Taka choroba musi zostać potwierdzona przez zaświadczenie lekarskie. Jeżeli w ramach biletu pozostaną niewykorzystane kupony lotów lub, w przypadku biletu elektronicznego, niewykorzystane kupony elektroniczne, obejmujące jedno lub większą liczbę międzylądowań, ważność takiego biletu może zostać wydłużona na okres nieprzekraczający trzech miesięcy od daty na takim zaświadczeniu. W takim przypadku zostanie podobnie przedłużony okres ważności biletów innych członków najbliższej rodziny, którzy towarzyszą pasażerowi w podróży.

3.2.4

W przypadku śmierci pasażera podczas podróży bilety osób towarzyszących pasażerowi mogą zostać zmodyfikowane poprzez odstąpienie od wymogu minimalnej długości pobytu lub wydłużenie ważności biletu. W przypadku śmierci członka najbliższej rodziny pasażera, który rozpoczął podróż, możliwe jest zmodyfikowanie ważności biletów pasażera oraz tych członków najbliższej rodziny, którzy towarzyszą mu w podróży. Wszystkie takie modyfikacje mogą zostać dokonane po przedstawieniu ważnego świadectwa zgonu. Ważność może zostać przedłużona na okres nie dłuższy niż czterdzieści pięć (45) dni od daty śmierci.

3.3 KOLEJNOŚĆ KUPONÓW I ICH WYKORZYSTANIE

3.3.1

Zakupiony bilet jest ważny tylko na usługę przewozu przedstawioną na bilecie, od miejsca wylotu poprzez ustalone miejsca międzylądowań aż po miejsce docelowe. Dokonana opłata jest zależna od taryfy i dotyczy usługi przewozu przedstawionej na bilecie. Bilet stanowi podstawową część umowy z partnerem. Bilet nie będzie honorowany i utraci ważność, jeśli poszczególne kupony nie zostaną wykorzystane w kolejności przedstawionej na bilecie.

3.3.2

Jeżeli konieczne jest dokonanie zmiany jakiegokolwiek aspektu usługi przewozu, należy z wyprzedzeniem skontaktować się z liniami lotniczymi Aer Lingus. Obliczona zostanie opłata za nową usługę przewozu, a pasażer będzie mógł zaakceptować nową cenę lub pozostać przy oryginalnej usłudze przewozu zgodnie z zakupionym biletem.

3.3.3

W przypadku zmiany usługi przewozu bez naszej zgody obliczymy prawidłową cenę za odbytą podróż. Pasażer powinien zapłacić różnicę między wniesioną opłatą i łączną ceną odnoszącą się do zmienionej usługi transportu. Linie lotnicze Aer Lingus lub nasi autoryzowani przedstawiciele zwrócą różnicę, jeśli nowa cena będzie niższa, ale w przeciwnym wypadku niewykorzystane kupony utracą wartość.

3.3.4

Należy zwrócić uwagę, że niektóre typy zmian nie powodują zmiany opłaty, podczas gdy inne, takie jak zmiana miejsca wylotu (na przykład jeśli pasażer nie przelatuje pierwszego segmentu) lub odwrócenie kierunku podróży mogą spowodować podwyższenie ceny. Wiele opłat jest ważnych tylko dla dat i lotów przedstawionych na bilecie; zmiana takich opłat może nie być możliwa lub wymagać dodatkowej opłaty.

3.3.5

Każdy kupon lotu zawarty w bilecie zostanie zaakceptowany w celu wykonania usługi przewozu zgodnie z klasą usługi w zakresie trasy i daty lotu, na który zarezerwowano miejsce. Jeśli bilet został wystawiony bez określenia rezerwacji, możliwe jest późniejsze zarezerwowanie miejsca zgodnie z naszą taryfą oraz dostępnością miejsc na określony lot.

3.3.6

Jeśli pasażer nie stawi się na dowolny lot bez wcześniejszego poinformowania linii lotniczych, możemy anulować rezerwację na dalszy lub powrotny odcinek podróży. Jeżeli jednak pasażer poinformuje wcześniej o swojej nieobecności, rezerwacje na kolejne loty nie zostaną anulowane; w takim przypadku stosowany jest artykuł 3.3.4.

3.4 NAZWA I ADRES NA BILETACH

Nazwa naszych linii lotniczych na bilecie może zostać skrócona do postaci kodu przewoźnika linii Aer Lingus. Nasza siedziba znajduje się na lotnisku w Dublinie w Irlandii. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat sposobu kontaktowania się z nami, należy zapoznać się z rozkładem lotów w witrynie pod adresem www.aerlingus.com.

ARTYKUŁ 4 — OPŁATY ZA PRZEWÓZ, PODATKI, PROWIZJE I OPŁATY ORAZ WALUTA

4.1 OPŁATY I DOPŁATY

O ile nie określono inaczej, opłaty za przewóz obejmują jedynie przewóz z lotniska w miejscu rozpoczęcia podróży do miejsca docelowego. Opłaty za przewóz nie obejmują naziemnych usług transportowych między lotniskami lub między lotniskami a terminalami miejskimi. Opłata za przewóz zostanie obliczona zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu płatności za bilet na przelot zgodnie z określonymi datami i planem lotu przedstawionym na bilecie. Zmiana planu lotu lub daty przelotu może wpłynąć na opłatę. Zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu płatności do opłaty za bilet może także zostać doliczona dopłata, np. w postaci opłaty paliwowej lub ubezpieczeniowej.

4.2 PODATKI, PROWIZJE I OPŁATY

Pasażer powinien uiścić obowiązujące podatki i opłaty nałożone przez władze państwowe lub inne organy władz bądź przez zarządcę portu lotniczego. W momencie zakupu biletu zostanie przedstawiona informacja o podatkach i opłatach, które nie zostały uwzględnione w opłacie za przewóz. Większość tych podatków i opłat jest oznaczona oddzielnie na bilecie. Podatki i opłaty nakładane na podróże lotnicze stale się zmieniają i mogą zostać nałożone po dacie wystawienia biletu. W przypadku zwiększenia podatku lub opłaty wykazanej na bilecie pasażer musi uiść ten podatek lub opłatę. Analogicznie, w przypadku wprowadzenia nowego podatku lub opłaty nawet po wystawieniu biletu pasażer powinien uiścić ten podatek lub opłatę. Z kolei w przypadku obniżenia lub zniesienia podatków lub opłat, które zostały uiszczone w momencie wystawienia biletu, tak że te podatki lub opłaty nie odnoszą się do pasażera lub wymagane jest uiszczenie niższej kwoty, pasażer jest upoważniony do zwrotu różnicy kosztów. Jeżeli pasażer nie odbywa lotu, może wnieść pisemną prośbę o pełny zwrot opłaconych podatków lub opłat. W takim przypadku zwrot kosztów może podlegać opłacie administracyjnej w uzasadnionej wysokości.

4.3 WALUTA

Opłaty za przewóz, prowizje, podatki i opłaty są płatne w walucie kraju, w którym wystawiono bilet, chyba że przed dokonaniem płatności lub w chwili płatności wskazana zostanie przez linie lotnicze Aer Lingus lub naszego autoryzowanego przedstawiciela inna waluta (na przykład z powodu niewymienialności waluty lokalnej). Linie lotnicze Aer Lingus mogą podjąć decyzję o akceptacji płatności w innej walucie.

ARTYKUŁ 5 — REZERWACJE?

5.1 WYMOGI ZWIĄZANE Z REZERWACJĄ

5.1.1

Linie lotnicze Aer Lingus lub nasi autoryzowani przedstawiciele rejestrują dokonane rezerwacje. Na życzenie możliwe jest przedstawienie pasażerowi pisemnego potwierdzenia rezerwacji.

5.1.2

Z niektórymi opłatami za przewóz związane są warunki, które ograniczają lub wykluczają prawo do zmiany lub anulowania rezerwacji.

5.2 OGRANICZENIA DOTYCZĄCE CZASU REZERWACJI BILETÓW

Jeśli pasażer nie zapłaci za bilet przed upływem określonego limitu czasu rezerwacji biletu zgodnie z informacjami przedstawionymi przez linie lotnicze lub naszego autoryzowanego przedstawiciela, możemy anulować rezerwację.

5.3 DANE OSOBOWE

Linie lotnicze Aer Lingus mogą wykorzystać dane osobowe, które zostały przekazane, w celu:

W tym celu możemy przekazywać dane osobowe pasażera:

Niektóre z tych firm/osób mogą znajdować się poza obszarem Unii Europejskiej.

Linie lotnicze Aer Lingus mogą także wykorzystać dane osobowe w celu dostarczenia informacji, które mogą być interesujące dla pasażera. Mogą to być informacje o usługach, produktach, ofertach specjalnych i promocjach linii Aer Lingus, innych przewoźników i dostawców usług. Pasażer może zrezygnować z otrzymywania takich informacji.

5.4 PRZYDZIAŁ MIEJSC

Linie lotnicze Aer Lingus postarają się spełnić wcześniejsze prośby o przydział miejsc, nie możemy jednak zagwarantować przyznania określonego miejsca. Zastrzegamy sobie prawo do przydziału lub zmiany przydziału miejsc w dowolnym momencie, nawet po wejściu pasażera na pokład samolotu. Może to być konieczne z przyczyn operacyjnych lub ze względów bezpieczeństwa.

5.5 PONOWNE POTWIERDZENIE REZERWACJI

Rezerwacje na dalszy lub powrotny odcinek podróży mogą wymagać ponownego potwierdzenia w określonym terminie. Pasażer zostanie poinformowany o konieczności ponownego potwierdzenia rezerwacji, a także o miejscu i sposobie wykonania tej czynności. Jeśli ponowne potwierdzenie rezerwacji jest wymagane, ale pasażer tego nie dokona, możemy anulować rezerwację na dalszy lub powrotny odcinek podróży. Jeżeli jednak pasażer poinformuje nas o chęci podróży, a w samolocie będzie dostępne miejsce, rezerwacja zostanie odnowiona, a pasażer przewieziony. W przypadku gdy w samolocie nie będzie dostępnego miejsca, dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć pasażera do miejsca następnego międzylądowania lub miejsca docelowego.

5.5.2

Pasażer powinien sprawdzić wymagania w zakresie ponownego potwierdzenia rezerwacji u innych przewoźników, którzy zapewniają przewóz. Jeżeli jest to wymagane, należy potwierdzić rezerwację u przewoźnika, którego kod dla danego lotu jest przedstawiony na bilecie.

5.6 ANULOWANIE DALSZYCH REZERWACJI

Jeśli pasażer nie stawi się na dowolny lot bez wcześniejszego poinformowania linii lotniczych, możemy anulować rezerwację na dalszy lub powrotny odcinek podróży. Jeżeli jednak pasażer poinformuje wcześniej o swojej nieobecności, rezerwacje na kolejne loty nie zostaną anulowane.

ARTYKUŁ 6 — ODPRAWA ORAZ WEJŚCIE NA POKŁAD

6.1

Terminy odprawy różnią się w zależności od lotniska, dlatego zalecamy uzyskanie informacji na temat tych terminów i dostosowanie się do nich. Podróż będzie przebiegała bez problemów, jeśli pasażer zgłosi się do odprawy w wymaganym terminie. Zastrzegamy sobie prawo anulowania rezerwacji pasażerów, którzy nie zgłoszą się do odprawy w wymaganym terminie. Linie lotnicze Aer Lingus lub nasi autoryzowani przedstawiciele poinformują o terminie odprawy pierwszego lotu wykonywanego przez nasze linie. W przypadku kolejnych lotów w czasie podróży należy samodzielnie uzyskać informacje o terminach odprawy. Terminy odprawy dla naszych lotów można znaleźć w naszym rozkładzie lotów, a także uzyskać od nas lub naszych autoryzowanych przedstawicieli.

6.2

Pasażer powinien stawić się przy wejściu do samolotu nie później niż w terminie określonym przez nas w czasie odprawy.

6.3

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji miejsca, jeśli pasażer nie stawi się przy wejściu do samolotu w określonym czasie.

6.4

Linie lotnicze Aer Lingus nie ponoszą odpowiedzialności wobec pasażera za jakiekolwiek straty lub wydatki wynikające z nieprzestrzegania terminów odprawy lub niestawienia się przy wejściu do samolotu w określonym czasie.

6.5

Pasażer powinien przedstawić ważny dokument tożsamości dla wszystkich lotów, gdyż może być wymagany od czasu do czasu przez linie lotnicze Aer Lingus.

ARTYKUŁ 7 — ODMOWA I OGRANICZENIA W ZAKRESIE PRZEWOZU

7.1 PRAWO ODMOWY PRZEWOZU

W pewnych uzasadnionych przypadkach linie lotnicze Aer Lingus mogą odmówić przewozu pasażera lub bagażu, jeśli wcześniej powiadomiono pisemnie pasażera, że od daty powiadomienia linie nie będą przewozić pasażera żadnym ze swoich lotów. Linie lotnicze Aer Lingus mogą także odmówić przewozu pasażera lub bagażu w przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia jednej lub kilku poniższych sytuacji:

7.1.1

jeśli jest to wymagane w celu przestrzegania obowiązujących przepisów administracyjnych, innych przepisów lub wytycznych;

7.1.2

jeśli przewóz pasażera lub bagażu może narazić na niebezpieczeństwo zdrowie, bezpieczeństwo lub majątek innych pasażerów i załogi;

7.1.3

jeśli stan psychiczny lub fizyczny pasażera, co obejmuje działanie alkoholu i narkotyków, stanowi zagrożenie lub ryzyko dla danego pasażera, innych pasażerów, załogi lub mienia;

7.1.4

jeśli pasażer zachowywał się niewłaściwie podczas wcześniejszego lotu i z uzasadnionych względów można przypuszczać, że takie zachowanie może się powtórzyć;

7.1.5

jeśli pasażer odmówił poddania się kontroli bezpieczeństwa;

7.1.6

jeśli pasażer nie uiścił obowiązującej opłaty za przewóz, podatków, prowizji lub opłat;

7.1.7

jeśli pasażer stwarzał zagrożenie lub zachowywał się obraźliwie wobec dowolnego członka personelu naziemnego lub załogi;

7.1.8

jeśli pasażer nie posiada ważnych dokumentów podróży, próbuje dostać się na terytorium kraju, przez który może podróżować tylko w tranzycie lub w przypadku którego nie posiada ważnych dokumentów podróży, próbuje zniszczyć dokumenty podróży w czasie lotu lub odmawia przekazania personelowi pokładowemu dokumentów podróży (za pokwitowaniem), jeżeli zostanie o to poproszony;

7.1.9

jeśli pasażer nie jest w stanie udowodnić, iż jest osobą, która została wymieniona na bilecie;

7.1.10

jeśli pasażer przedstawia bilet, który został nabyty w nielegalny sposób albo od osoby innej niż linie lotnicze Aer Lingus lub nasz autoryzowany przedstawiciel, został zgłoszony jako zagubiony lub skradziony bądź jest falsyfikatem, jak również jeśli pasażer nie jest w stanie udowodnić, iż jest osobą, która została wymieniona na bilecie;

7.1.11

jeśli pasażer nie spełnił wymagań przedstawionych w powyższym artykule 3.3 dotyczącym kolejności kuponów i ich wykorzystania, bądź jeśli pasażer przedstawia bilet, który został wystawiony lub zmieniony w dowolny sposób przez osobę inną niż linie lotnicze Aer Lingus lub nasz autoryzowany przedstawiciel, a także jeśli bilet został uszkodzony;

7.1.12

jeśli linie lotnicze Aer Lingus przedstawiły pasażerowi powiadomienie informujące o zakazie przewozu przez naszą sieć;

7.1.13

jeśli pasażer nie przestrzega naszych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

7.2 POMOC SPECJALNA

Przewóz osób młodych, niepełnosprawnych, kobiet w ciąży, chorych lub innych osób wymagających specjalnej opieki wymaga wcześniejszego uzgodnienia z liniami lotniczymi Aer Lingus i odbywa się zgodnie z warunkami, które od czasu do czasu mogą zostać przedstawione. Jeśli w czasie zakupu biletu osoby niepełnosprawne poinformowały nas o specjalnych wymaganiach, a wymagania te zostały zaakceptowane, linie lotnicze Aer Lingus nie mogą odmówić przewozu takich pasażerów ze względu na ich stan zdrowia lub specjalne wymagania.

ARTYKUŁ 8 — BAGAŻ

8.1 BEZPŁATNY LIMIT BAGAŻU

Pasażer może bezpłatnie przewieźć bagaż zgodnie z naszymi warunkami i ograniczeniami, które przedstawiono szczegółowo pod adresem www.aerlingus.com i które można uzyskać na życzenie od linii lotniczych Aer Lingus lub naszych autoryzowanych przedstawicieli.

8.2 NADBAGAŻ

Pasażer jest zobowiązany uiścić opłatę za przewóz bagażu, który przekracza bezpłatny limit bagażu. Odpowiednie stawki można uzyskać na życzenie od linii lotniczych Aer Lingus lub naszych autoryzowanych przedstawicieli.

8.3 PRZEDMIOTY NIEDOPUSZCZALNE JAKO BAGAŻ

8.3.1

W bagażu nie należy umieszczać:

8.3.1.1

Przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla samolotu bądź osób lub własności na pokładzie samolotu, takich jak przedmioty przedstawione w Instrukcjach Technicznych dotyczących Bezpiecznego Transportu Niebezpiecznych Towarów Drogą Powietrzną wydanych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAO) oraz Regulacjach dotyczących Niebezpiecznych Towarów wydanych przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (International Air Transport Association, IATA), a także w naszych przepisach (dalsze informacje zapewniamy na życzenie).

8.3.1.2

Przedmiotów, których przewóz jest zakazany przez obowiązujące prawo, przepisy administracyjne lub inne przepisy dowolnego kraju początkowego lub docelowego.

8.3.1.3

Przedmiotów, które z uzasadnionych przyczyn nie nadają się do przewozu ze względów bezpieczeństwa, z powodu wagi, rozmiarów, kształtu lub charakteru, jak również przedmiotów delikatnych i łatwo psujących się, między innymi ze względu na typ używanego samolotu. Informacje dotyczące przedmiotów zabronionych są dostępne na życzenie.

8.3.2

W bagażu nie można przewozić broni palnej i amunicji służącej do celów innych niż polowanie lub sport. Broń palna i amunicja służąca do polowania lub celów sportowych może zostać zaakceptowana jako bagaż rejestrowany. Broń palna musi być rozładowana, a bezpiecznik przesunięty w położenie zabezpieczenia. Broń palna musi być odpowiednio zapakowana. Przewóz amunicji podlega przepisom ICAO i IATA, które określono w artykule 8.3.1.1.

8.3.3

Broń, taka jak zabytkowa broń palna, miecze, noże i podobne przedmioty, może zostać zaakceptowana jako bagaż rejestrowany, ale jej przewóz nie jest dozwolony w kabinie samolotu.

8.3.4

W bagażu rejestrowanym nie wolno umieszczać pieniędzy, biżuterii, cennych metali, komputerów, urządzeń elektronicznych osobistego użytku, weksli, papierów wartościowych oraz innych przedmiotów wartościowych, dokumentów biznesowych, lekarstw osobistych, paszportów oraz innych dokumentów tożsamości, a także próbek handlowych.

8.4 PRAWO ODMOWY PRZEWOZU

8.4.1

Zgodnie z artykułami 8.3.2 i 8.3.3 linie lotnicze Aer Lingus odmówią przewozu przedmiotów wymienionych w artykule 8.3 jako bagażu. Linie lotnicze odmówią także dalszego przewozu takich przedmiotów w przypadku ich wykrycia.

8.4.2

Linie lotnicze Aer Lingus mogą odmówić przewozu jako bagażu jakichkolwiek przedmiotów, które z uzasadnionych przyczyn nie nadają się do przewozu z powodu rozmiarów, kształtu, wagi, zawartości, charakteru, z przyczyn operacyjnych lub ze względów komfortu pozostałych pasażerów. Informacje dotyczące przedmiotów zabronionych są dostępne na życzenie.

8.4.3

Linie lotnicze Aer Lingus mogą odmówić przewozu bagażu, który wedle opinii nie jest właściwie i bezpiecznie opakowany. Informacje dotyczące pakowania i opakowań są dostępne na życzenie.

8.5 PRAWO PRZESZUKANIA

Ze względów bezpieczeństwa linie lotnicze Aer Lingus mogą zażądać, aby pasażer wyraził zgodę na kontrolę skanerem i kontrolę osobistą, jak również na przeszukanie lub prześwietlenie bagażu pasażera. Jeżeli pasażer nie jest obecny, bagaż pasażera może zostać przeszukany podczas jego nieobecności w celu ustalenia, czy pasażer jest w posiadaniu jakichkolwiek przedmiotów określonych w artykule 8.3.1, a także broni palnej, amunicji lub innej broni, która nie została zgłoszona zgodnie z artykułem 8.3.2 lub 8.3.3. Jeżeli pasażer nie chce spełnić takiego żądania, linie lotnicze Aer Lingus mogą odmówić przewozu pasażera i jego bagażu. Jeśli kontrola osobista lub kontrola skanerem wyrządzi szkodę pasażerowi, bądź jeśli przeszukanie lub prześwietlenie spowoduje uszkodzenie bagażu pasażera, linie lotnicze Aer Lingus nie będą odpowiedzialne za takie uszkodzenie z wyjątkiem przypadków, gdy nastąpiło ono z winy umyślnej lub zaniedbania.

8.6 BAGAŻ REJESTROWANY:

8.6.1

Po dostarczeniu do linii lotniczych Aer Lingus bagażu, który ma zostać zarejestrowany, linie lotnicze przejmują nad nim opiekę i wydają wywieszkę bagażową dla każdej sztuki bagażu rejestrowanego.

8.6.2

Do bagażu rejestrowanego powinna być przymocowana informacja z imieniem i nazwiskiem pasażera lub z innymi danymi identyfikującymi pasażera.

8.6.3

Jeżeli linie lotnicze Aer Lingus nie zadecydują, ze względów bezpieczeństwa lub z przyczyn organizacyjnych, o przewozie bagażu innym lotem, bagaż rejestrowany zostanie przewieziony w tym samym samolocie, co pasażer. Jeżeli bagaż rejestrowany zostanie przewieziony kolejnym lotem, zostanie on dostarczony do pasażera, chyba że obowiązujące prawo wymaga przedstawienia bagażu do odprawy celnej.

8.7 BAGAŻ NIEREJESTROWANY

8.7.1

Linie lotnicze Aer Lingus określają maksymalne rozmiary i/lub wagę bagażu, który może zostać zabrany na pokład samolotu przez pasażera. Bagaż zabierany na pokład samolotu musi zmieścić się pod siedzeniem z przodu pasażera lub w zamkniętym luku bagażowym w kabinie samolotu. Jeżeli bagażu nie można przechowywać w ten sposób, a także jeśli bagaż jest zbyt ciężki lub zostanie uznany za niebezpieczny, należy przewozić go jako bagaż rejestrowany.

8.7.2

Przedmioty, które nie mogą być przewożone w luku bagażowym (na przykład delikatne instrumenty muzyczne), a także które nie spełniają wymagań artykułu 8.7.1, zostaną przyjęte do przewozu w luku bagażowym w kabinie samolotu, jeśli pasażer poinformuje wcześniej o tym fakcie, a linie lotnicze Aer Lingus udzielą odpowiedniej zgody. Może być konieczne uiszczenie oddzielnej opłaty za tę usługę. Informacje szczegółowe dotyczące odpowiednich stawek można uzyskać na życzenie od linii lotniczych Aer Lingus lub naszych autoryzowanych przedstawicieli.

8.8 ODBIÓR I WYDANIE BAGAŻU REJESTROWANEGO

8.8.1

Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 8.6.3 pasażer odbiera swój bagaż rejestrowany, gdy tylko zostanie on udostępniony w miejscu docelowym lub miejscu międzylądowania. W przypadku gdy pasażer nie odbierze bagażu w rozsądnym terminie, linie lotnicze Aer Lingus mogą naliczyć opłatę za jego przechowanie. Jeżeli pasażer nie odbierze bagażu w ciągu trzech (3) miesięcy od chwili jego udostępnienia, linie lotnicze Aer Lingus mogą pozbyć się bagażu bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu wobec pasażera.

8.8.2

Jedynie posiadacz kwitu bagażowego i wywieszki bagażowej jest uprawniony do odebrania bagażu rejestrowanego.

8.8.3

Jeżeli osoba zgłaszająca się po bagaż rejestrowany nie jest w stanie okazać kwitu bagażowego ani zidentyfikować bagażu za pomocą wywieszki bagażowej, linie lotnicze Aer Lingus wydadzą bagaż takiej osobie jedynie pod warunkiem, iż wykaże ona swoje prawo do bagażu w sposób zadowalający.

8.9 ZWIERZĘTA

W ramach lotów transatlantyckich przewozimy wyłącznie domowe koty i psy. Zgoda na przewóz zwierząt jest zależna od spełnienia następujących warunków:

8.9.1

Zwierzęta powinny zostać umieszczone w odpowiedniej klatce oraz być zaopatrzone w ważne świadectwa weterynaryjne dotyczące stanu zdrowia i szczepień, zezwolenia na wjazd i inne dokumenty wymagane przez organy państwa, w którym ma nastąpić koniec podróży, oraz organy państw tranzytowych. Niespełnienie tych warunków uniemożliwi przyjęcie zwierząt do przewozu. Przewóz zwierząt może podlegać dodatkowym warunkom określonym przez linie lotnicze Aer Lingus, które są dostępne na życzenie.

8.9.2

Przyjęte do przewozu zwierzę wraz z kontenerem i żywnością nie jest włączone do limitu bagażu bezpłatnego, lecz stanowi nadwyżkę bagażową, za którą pasażer musi uiścić odpowiednią opłatę.

8.9.3

Psy będące przewodnikami, które towarzyszą pasażerom niepełnosprawnym, zostaną przewiezione bezpłatnie oprócz normalnej stawki za nadwyżkę bagażową, zgodnie z warunkami określonymi przez linie lotnicze Aer Lingus, które są dostępne na życzenie.

8.9.4

W przypadku gdy przewóz nie podlega zasadom odpowiedzialności ustalonym przez Konwencję, linie lotnicze Aer Lingus nie będą odpowiedzialne za uszkodzenie lub zagubienie, chorobę lub śmierć zwierzęcia, które zostało przyjęte do przewozu, z wyjątkiem przypadku, gdy nastąpiło to w wyniku zaniedbania.

8.9.5

Linie lotnicze Aer Lingus nie będą odpowiedzialne za zwierzę, w przypadku którego brakuje niezbędnych dokumentów wjazdowych lub wyjazdowych, dotyczących stanu zdrowia lub innych dokumentów, które są wymagane do wjazdu lub przejazdu przez kraj albo terytorium. Osoba przewożąca zwierzę musi pokryć wszelkie grzywny, koszty, szkody i odszkodowania, które zostały poniesione przez linie lotnicze Aer Lingus w wyniku braku takich dokumentów.

ARTYKUŁ 9 — ROZKŁAD LOTÓW ORAZ REKOMPENSATA ZA OPÓŹNIENIA, ODWOŁANIE LOTÓW I ODMOWĘ WPUSZCZENIA NA POKŁAD

9.1 ROZKŁAD LOTÓW

9.1.1

Godziny lotów podane w rozkładach lotów mogą ulec zmianie w okresie od daty publikacji do daty faktycznej podróży. Nie są one gwarantowane ani nie stanowią części umowy z pasażerem.

9.1.2

Przed przyjęciem rezerwacji linie lotnicze Aer Lingus powiadomią pasażera o planowym terminie lotu obowiązującym w danym momencie; ponadto termin ten będzie podany również na bilecie i w planie podróży/potwierdzeniu. Linie lotnicze Aer Lingus dopuszczają możliwość zmiany planowego terminu lotu po wystawieniu biletu lub wydaniu pasażerowi planu podróży/potwierdzenia. Jeżeli pasażer dostarczy swój adres e-mail, postaramy się zawiadomić pasażera o wszelkich takich zmianach. Jeśli po zakupie biletu linie lotnicze Aer Lingus zmienią planowy termin wylotu o więcej niż dwie godziny i pasażer nie zaakceptuje tej zmiany, a linie lotnicze nie będą mogły dokonać rezerwacji alternatywnego lotu, który zostanie zaakceptowany przez pasażera, pasażer będzie uprawiony do zwrotu kosztów zgodnie z artykułem 10.2.

9.2 ODWOŁANIE LOTÓW, ZMIANA TRASY, OPÓŹNIENIA ITP.

9.2.1

Linie lotnicze Aer Lingus dołożą wszelkich niezbędnych starań, aby uniknąć opóźnień w przewozie pasażera i jego bagażu. W tym celu, a także aby zapobiec odwołaniu lotu, w wyjątkowych przypadkach linie lotnicze Aer Lingus mogą zapewnić obsługę lotu przez alternatywnego przewoźnika i/lub samolot.

9.2.2

O ile warunki przedstawione w Konwencji oraz artykule 9.2.3 nie stanowią inaczej, jeśli linie lotnicze Aer Lingus odwołają lot, nie wykonają przewozu w sposób zasadniczo zgodny z rozkładem lotów, ominą miejsce docelowe lub miejsce międzylądowania bądź spowodują utratę połączenia, na które pasażer ma potwierdzoną rezerwację, możliwe jest, w zależności od wyboru pasażera:

9.2.2.1

jak najszybsze przewiezienie pasażera bez dodatkowej opłaty w ramach jednego z zaplanowanych lotów, w przypadku którego dostępne jest miejsce, a także, jeśli to niezbędne, przedłużenie ważności biletu; lub

9.2.2.2

skierowanie pasażera w rozsądnym okresie do miejsca docelowego przedstawionego na bilecie, korzystając przy tym z usług linii lotniczych Aer Lingus lub innego przewoźnika, bądź z użyciem wspólnie uzgodnionych środków transportu i jego klasy, bez dodatkowych opłat. Jeśli cena i opłaty za zmienioną trasę są niższe niż koszt poniesiony przez pasażera, linie lotnicze Aer Lingus wyrównają różnicę; lub

9.2.2.3

dokonanie zwrotu kosztów zgodnie z warunkami artykułu 10.2.

9.2.3

Z chwilą zaistnienia któregokolwiek z wydarzeń określonych w artykule 9.2.2, z wyjątkiem przypadków, gdy Konwencja stanowi inaczej, możliwości przedstawione w artykułach 9.2.2.1 do 9.2.2.3 są jedynymi uprawnieniami przysługującymi pasażerowi, zaś linie lotnicze Aer Lingus nie będą ponosić wobec pasażera odpowiedzialności w jakimkolwiek innym zakresie. Niezależnie od powyższego, linie lotnicze Aer Lingus nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane wystąpieniem dowolnych zdarzeń, które przedstawiono w artykule 9.2.2; środki zaradcze wymienione w artykule 9.2.2 zostaną zapewnione pasażerowi w przypadku, gdy linie lotnicze dołożyły wszelkich starań w celu uniknięcia szkody bądź podjęcie takich środków nie było możliwe.

9.2.4

Jeżeli linie lotnicze Aer Lingus nie mogą zapewnić wcześniej potwierdzonego miejsca, pasażerom, których nie wpuszczono na pokład, zostanie zapewniona rekompensata zgodnie z obowiązującym prawem i naszymi zasadami rekompensaty w zakresie odmowy wejścia na pokład.

ARTYKUŁ 10 — ZWROT KOSZTÓW

10.1

Linie lotnicze Aer Lingus dokonają zwrotu kosztów biletu lub jego niewykorzystanej części zgodnie z warunkami zastosowanej opłaty za przelot lub taryfy:

10.1.1

O ile nie stwierdzono inaczej w tym artykule, linie lotnicze Aer Lingus dokonają zwrotu kosztów na rzecz osoby wymienionej na bilecie lub osoby, która zapłaciła za bilet, po przedstawieniu odpowiedniego dowodu takiej płatności.

10.1.2

Jeśli bilet został opłacony przez inną osobę niż pasażer wymieniony na bilecie, a bilet wskazuje istniejące ograniczenia zwrotu kosztów, zwrot zostanie dokonany tylko na rzecz osoby, która zapłaciła ten bilet lub innej oznaczonej osoby.

10.1.3

Z wyjątkiem przypadku zagubienia biletu zwrot kosztów zostanie dokonany po przekazaniu liniom lotniczym Aer Lingus biletu i wszystkich niewykorzystanych kuponów lotów.

10.2 OBOWIĄZKOWY ZWROT KOSZTÓW

10.2.1

Jeżeli linie lotnicze Aer Lingus odwołają lot, nie wykonają przewozu w sposób zasadniczo zgodny z rozkładem lotów, ominą miejsce docelowe lub miejsce międzylądowania bądź spowodują utratę połączenia, kwota zwrotu kosztów będzie następująca:

10.2.1.1

Jeżeli żadna część biletu nie została wykorzystana, kwota zwrotu będzie równa wniesionej opłacie za przewóz powiększonej o wszelkie zapłacone podatki i opłaty z tym związane.

10.2.1.2

Jeżeli bilet został częściowo wykorzystany, kwota zwrotu nie będzie mniejsza niż różnica między opłatą za przewóz powiększoną o wszelkie zapłacone podatki i opłaty oraz odpowiednią opłatą za przewóz między miejscami, dla których wykorzystano bilet.

10.3 NIEOBOWIĄZKOWY ZWROT KOSZTÓW

10.3.1

Jeżeli pasażer jest upoważniony do zwrotu kosztów z przyczyn innych niż przedstawione w artykule 10.2, kwota zwrotu kosztów będzie następująca:

10.3.1.1

Jeżeli żadna część biletu nie została wykorzystana, kwota zwrotu będzie równa zapłaconej cenie za przewóz powiększonej o wszelkie zapłacone podatki i opłaty z tym związane, po potrąceniu kosztów usługi lub opłaty za anulowanie w rozsądnej wysokości.

10.3.1.2

Jeżeli bilet został częściowo wykorzystany, kwota zwrotu będzie równa różnicy między opłatą za przewóz powiększoną o wszelkie zapłacone podatki i opłaty oraz odpowiednią opłatą za przewóz między miejscami, dla których wykorzystano bilet, po potrąceniu kosztów usługi lub opłaty za anulowanie w rozsądnej wysokości.

10.4 ZWROT KOSZTÓW ZAGUBIONEGO BILETU

10.4.1

Jeżeli zagubiony zostanie bilet lub jego część i dostarczono odpowiedni dowód utraty oraz uiszczono opłatę administracyjną w uzasadnionej wysokości, zwrot kosztów zostanie dokonany tak szybko, jak to możliwe po upływie okresu ważności biletu, pod następującymi warunkami:

10.4.1.1

Utracony bilet lub jego część nie został wykorzystany, częściowo zrefundowany lub wymieniony (z wyjątkiem przypadku, gdy wykorzystanie, zwrot kosztów lub wymiana została dokonana na rzecz osoby trzeciej w wyniku naszego zaniedbania).

10.4.1.2

Osoba, na rzecz której wykonywany jest zwrot kosztów, zobowiąże się do pokrycia w sposób przez nas wybrany kwoty, która została zwrócona w wyniku oszustwa i/lub wykorzystania zagubionego biletu lub jego części przez osobę trzecią (z wyjątkiem przypadku, gdy oszustwo lub wykorzystanie przez osobę trzecią odbyło się w wyniku naszego zaniedbania).

10.4.2

Jeśli linie lotnicze Aer Lingus lub nasz autoryzowany przedstawiciel zagubią bilet lub jego część, odpowiedzialność za utratę przejmują linie lotnicze.

10.5 PRAWO ODMOWY DOKONANIA ZWROTU KOSZTÓW

10.5.1

Linie lotnicze Aer Lingus mogą odmówić dokonania zwrotu kosztów, jeśli żądanie zwrotu zostało dokonane po upływie okresu ważności biletu.

10.5.2

Linie lotnicze Aer Lingus mogą odmówić dokonania zwrotu kosztów biletu, który został przedstawiony nam lub organom administracji państwowej jako dowód chęci opuszczenia danego kraju, chyba że pasażer przedstawi nam uprawnienie do pozostawania w tym kraju lub udowodni, że opuści ten kraj lotem innego przewoźnika lub innym środkiem transportu.

10.6 WALUTA

Linie lotnicze Aer Lingus zastrzegają sobie prawo do dokonania zwrotu kosztów w ten sam sposób i w tej samej walucie, w której uiszczono opłatę za bilet.

10.7 ORGANIZACJA DOKONUJĄCA ZWROTU KOSZTÓW BILETU

Nieobowiązkowe zwroty biletów mogą zostać dokonane tylko przez przewoźnika, który wystawił dany bilet, lub jego przedstawiciela, który został do tego upoważniony.

ARTYKUŁ 11 — ZACHOWANIE NA POKŁADZIE SAMOLOTU

11.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Jeżeli według oceny przewoźnika pasażer swoim zachowaniem na pokładzie samolotu naraża na niebezpieczeństwo samolot, jakąkolwiek osobę lub mienie znajdujące się na pokładzie, utrudnia załodze wykonywanie obowiązków, nie stosuje się do poleceń załogi odnośnie do ograniczeń i zakazów palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających na pokładzie, a także zachowuje się w sposób powodujący dyskomfort, niewygodę, szkody lub uszkodzenia ciała innych pasażerów lub załogi, przewoźnik może przedsięwziąć stosowne środki, które uzna za konieczne, aby powstrzymać takie zachowanie, łącznie z ograniczeniem swobody ruchów. Pasażer może zostać zmuszony do opuszczeniu samolotu i przerwania dalszej podróży w dowolnym punkcie. Przewoźnik może także zgłosić dany przypadek odpowiednim władzom, czego wynikiem może być ukaranie za zabronione czynności dokonane na pokładzie samolotu.

11.2

Jeżeli w wyniku zachowania, które zostało zabronione przez artykuł 11.1 linie lotnicze Aer Lingus zdecydują o zmianie trasy lotu w celu usunięcia pasażera, musi on pokryć wszystkie koszty w rozsądnej wysokości, jakie wynikają z tej zmiany trasy.

11.3 URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE

Linie lotnicze Aer Lingus mogą ze względów bezpieczeństwa zabronić lub ograniczyć korzystanie na pokładzie samolotu ze sprzętu elektronicznego, w tym:

ARTYKUŁ 12 — UZGODNIENIA DOTYCZĄCE USŁUG DODATKOWYCH

12.1

Jeżeli linie lotnicze Aer Lingus uzgodnią z jakąkolwiek osobą trzecią świadczenie na rzecz pasażera jakichkolwiek usług innych niż przewóz lotniczy lub jeżeli linie lotnicze Aer Lingus wystawią bilet albo voucher dotyczący transportu lub usług (innych niż przewóz lotniczy) świadczonych przez osobę trzecią, takich jak rezerwacje hotelowe lub wynajem samochodów, linie lotnicze Aer Lingus będą wówczas działały wyłącznie jako przedstawiciel pasażera. Będą mieć wówczas zastosowanie warunki dotyczące usług świadczonych przez takich dostawców usług.

12.2

Jeżeli linie lotnicze Aer Lingus świadczą pasażerowi również usługi transportu naziemnego, do takiego transportu mogą być stosowane inne warunki. Odpowiednie warunki można uzyskać na życzenie od linii lotniczych Aer Lingus lub naszych autoryzowanych przedstawicieli.

ARTYKUŁ 13 — DOKUMENTY PODRÓŻY, WJAZD, ODPRAWA CELNA I BEZPIECZEŃSTWO

13.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

13.1.1

Pasażer jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich wymaganych dokumentów podróży i wiz, a także za przestrzeganie wszystkich praw, przepisów, wytycznych, nakazów i wymagań dotyczących podróży, które obowiązują w kraju wylotu, przylotu lub tranzytu.

13.1.2

Linie lotnicze Aer Lingus nie będą odpowiedzialne za konsekwencje wynikające z sytuacji, gdy pasażer nie uzyskał takich dokumentów lub wiz, bądź jeśli nie przestrzegał praw, przepisów, wytycznych, nakazów, reguł, wymagań lub instrukcji.

13.2 DOKUMENTY PODRÓŻY

Przed rozpoczęciem podróży należy przedstawić wszystkie dokumenty wjazdowe lub wyjazdowe, dotyczące stanu zdrowia lub inne dokumenty, które są wymagane przez prawa, przepisy, zalecenia, wytyczne lub inne wymagania w danych krajach. Pasażer powinien także udzielić zgody liniom lotniczym Aer Lingus na wykonanie i zachowanie kopii takich dokumentów. Linie lotnicze Aer Lingus zastrzegają sobie prawo do odmowy przewozu pasażera, który nie spełnia tych wymagań, lub którego dokumenty podróży nie są poprawne.

13.3 ODMOWA WJAZDU

Jeżeli pasażer nie uzyska zgody na wjazd do dowolnego kraju, będzie zobowiązany uiścić wszystkie grzywny lub kary, które zostały nałożone na linie lotnicze Aer Lingus przez rząd danego kraju, a także opłacić koszt przewozu z tego kraju. Opłaty poniesione za przewóz pasażera z miejsca odmowy wjazdu nie są refundowane przez linie lotnicze Aer Lingus.

13.4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PASAŻERA ZA GRZYWNY, KOSZTY OPÓŹNIENIA ITP.

Jeżeli linie lotnicze Aer Lingus zostaną zobowiązane do uiszczenia grzywny lub kary bądź poniosą jakiekolwiek wydatki wynikające z niestosowania się pasażera do praw, przepisów, wytycznych, nakazów lub innych wymagań podróży w danych krajach, bądź wynikające z niedostarczenia przez pasażera wymaganych dokumentów, pasażer jest zobowiązany do zwrotu na żądanie odpowiedniej kwoty w wysokości poniesionych kosztów lub wydatków. Do spłaty takich płatności i wydatków linie lotnicze Aer Lingus mogą wykorzystać wartość niewykorzystanego przewozu w ramach biletu pasażera lub dowolne fundusze pasażera pozostające w naszym posiadaniu.

13.5 KONTROLA CELNA

W razie potrzeby pasażer powinien wziąć udział w kontroli bagażu dokonanej przez służby celne lub inne organy administracji państwowej. Linie lotnicze Aer Lingus nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez pasażera lub szkody wynikłe z takiej kontroli lub niezastosowania się do tego wymagania.

13.6 KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA

Pasażer podda się kontrolom bezpieczeństwa prowadzonym przez funkcjonariuszy organów państwowych, personel portu lotniczego, przewoźników lub linie lotnicze Aer Lingus.

ARTYKUŁ 14 — KOLEJNI PRZEWOŹNICY

Usługa przewozu świadczona przez linie lotnicze Aer Lingus i innych przewoźników w ramach jednego biletu lub łączonego biletu jest traktowana jako jedna operacja dla potrzeb Konwencji. Należy jednak zwrócić uwagę na artykuł 15.4.3.

ARTYKUŁ 15 — ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

15.1 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

15.1.1

Odpowiedzialność linii lotniczych Aer Lingus wobec pasażera jest regulowana przez nasze warunki przewozu, natomiast odpowiedzialność każdego przewoźnika zaangażowanego w podróż pasażera będzie określana na podstawie warunków przewozu tego przewoźnika.

15.1.2

Jeżeli nie stwierdzono inaczej w tych warunkach, podróż międzynarodowa, zgodnie z definicją w Konwencji, podlega zasadom odpowiedzialności określonym w Konwencji.

15.2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚMIERĆ, OBRAŻENIA LUB INNE USZKODZENIE CIAŁA PASAŻERÓW

15.2.1

Odpowiedzialność linii lotniczych Aer Lingus z tytułu szkody poniesionej w wyniku śmierci, obrażeń lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia ciała pasażera z tytułu wypadku nie może być przedmiotem żadnych ograniczeń pieniężnych, które mogą być zdefiniowane przez prawo, konwencję lub umowę.

15.2.2

W przypadku wszelkich szkód do sumy stanowiącej równowartość 113 100 SDR linie lotnicze Aer Lingus nie mogą wyłączyć ani ograniczyć swojej odpowiedzialności, dowodząc, że linie i jej przedstawiciele podjęli wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia szkody lub że podjęcie takich kroków przez linie lub przedstawicieli było niemożliwe. Niezależnie od powyższego, jeżeli linie lotnicze Aer Lingus udowodnią, że szkoda została spowodowana z winy lub do powstania szkody przyczynił się zraniony lub zmarły pasażer, przewoźnik może zostać zwolniony w części lub w całości z odpowiedzialności stosownie do właściwych przepisów prawa. W zakresie roszczeń przekraczających limit określony powyżej, linie lotnicze Aer Lingus mogą zostać zwolnione z odpowiedzialności, jeżeli będą w stanie udowodnić, że:

  1. taka szkoda nie wystąpiła z powodu zaniedbania, działania umyślnego lub zaniechania linii lotniczych Aer Lingus lub jej przedstawiciela;
  2. taka szkoda zaistniała wyłącznie z powodu zaniedbania, działania umyślnego lub zaniechania pasażera lub osoby trzeciej.

15.2.3

Linie lotnicze Aer Lingus bez opóźnienia i nie później niż piętnaście (15) dni po ustaleniu tożsamości osoby fizycznej uprawnionej do odszkodowania dokonają wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania w wysokości, jaka może być wymagana do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb ekonomicznych, proporcjonalnie do poniesionej szkody. Zaliczka wyniesie nie mniej niż równowartość 16 000 SDR na jednego pasażera w przypadku śmierci.

15.2.4

Dokonanie wypłaty zaliczki nie stanowi uznania odpowiedzialności przez linie lotnicze Aer Lingus, a zaliczka taka może być potrącona w ramach jakiegokolwiek późniejszego rozliczenia naszych zobowiązań. Kwota zaliczki nie podlega zwrotowi, chyba że linie lotnicze Aer Lingus następnie udowodnią, że (i) szkoda została spowodowana przez pasażera lub też przyczyniło się do jej powstania zaniedbanie pasażera, który odniósł obrażenia lub poniósł śmierć; lub (ii) szkoda została spowodowana przez osobę, która otrzymała wypłatę zaliczki lub przyczyniła się do powstania szkody swoim zaniedbaniem, bądź osoba ta nie była uprawniona do odszkodowania.

15.2.5

Obowiązek ubezpieczenia, który został określony w artykule 7 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/94, należy rozumieć jako wymóg posiadania ubezpieczenia pokrywającego odpowiedzialność w wysokości co najmniej 113 100 SDR na jednego pasażera lub więcej, aż do uzasadnionego poziomu.

15.2.6

Linie lotnicze Aer Lingus nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie choroby, uszkodzenia ciała i niepełnosprawność (włącznie ze śmiercią) wynikające ze stanu zdrowia pasażera lub też z pogorszenia się jego stanu zdrowia.

15.3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USZKODZENIE BAGAŻU

15.3.1

Linie lotnicze Aer Lingus nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie bagażu nierejestrowanego, chyba że zostały one spowodowane naszym zaniedbaniem.

15.3.2

Linie lotnicze Aer Lingus ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenie bagażu rejestrowanego jedynie w przypadku, gdy przyczyna uszkodzenia miała miejsce na pokładzie samolotu lub w czasie pozostawania bagażu rejestrowanego pod naszą opieką. Linie lotnicze Aer Lingus nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z wady fabrycznej, jakości lub wady bagażu. Z wyjątkiem przypadku, gdy celem działania umyślnego lub zaniechania było spowodowanie szkody lub jeśli postępowano niedbale i ze świadomością, że szkoda może prawdopodobnie wystąpić, nasza odpowiedzialność za uszkodzenie rejestrowanego bagażu jest ograniczona do 1131 SDR na pasażera, chyba że w czasie odprawy złożono specjalną deklarację wyższej wartości i uiszczono opłatę dodatkową.

15.3.3

Linie lotnicze Aer Lingus nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez bagaż pasażera. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie takie szkody wyrządzone innym osobom lub w odniesieniu do majątku innych osób (w tym linii lotniczych Aer Lingus).

15.4 POSTANOWIENIA OGÓLNE

15.4.1

Zgodnie z obowiązującym prawem odpowiedzialność linii lotniczych Aer Lingus z tytułu szkody zostanie zmniejszona w przypadku jakiegokolwiek działania umyślnego lub zaniedbania pasażera, które spowodowało lub przyczyniło się do powstania szkody.

15.4.2

Linie lotnicze Aer Lingus nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów administracyjnych, lub też za szkody wynikłe z nieprzestrzegania wszelkich takich przepisów przez pasażera.

15.4.3

Linie lotnicze Aer Lingus ponoszą odpowiedzialność tylko za szkody powstałe w czasie przewozu w ramach lotów lub odcinków lotów, gdy w polu przewoźnika dla tego lotu lub odcinka lotu na bilecie występuje nasz kod przewoźnika. Jeżeli linie lotnicze Aer Lingus wystawią bilet lub zarejestrują bagaż w celu przewozu przez innego użytkownika, przyjmuje się, iż linie pełnią tylko rolę przedstawiciela dla tego przewoźnika. Pomimo tego w przypadku bagażu rejestrowanego pasażer może zażądać odszkodowania od pierwszego lub ostatniego przewoźnika.

15.4.4

O ile nie postanowiono inaczej w tych warunkach, linie lotnicze Aer Lingus ponoszą odpowiedzialność wobec pasażera jedynie w zakresie możliwego do uzyskania odszkodowania za dostatecznie udowodnione szkody i koszty zgodnie z Konwencją.

15.4.5

Umowa przewozu, w tym niniejsze warunki przewozu oraz wyjątki i ograniczenia dotyczące odpowiedzialności, ma zastosowanie do autoryzowanych przedstawicieli, usługodawców, pracowników i przedstawicieli linii lotniczych Aer Lingus w takim samym zakresie, w jakim stosuje się do linii lotniczych Aer Lingus. Całkowita kwota należna od linii lotniczych Aer Lingus oraz od takich autoryzowanych przedstawicieli, pracowników, przedstawicieli i osób nie przekracza kwoty, do której linie lotnicze Aer Lingus ponoszą ewentualną odpowiedzialność.

15.4.6

Żadna część tych warunków przewozu nie uchyla wyłączenia lub ograniczenia naszej odpowiedzialności w ramach Konwencji lub właściwego prawa, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

15.4.7

Żadna część tych warunków przewozu:

ARTYKUŁ 16 — PRZEDAWNIENIE SKARG I REKLAMACJI

16.1 INFORMACJA O SKARGACH DOTYCZĄCYCH BAGAŻU

Przyjęcie bagażu przez posiadacza kwitu bagażowego bez złożenia reklamacji w momencie odbioru jest wystarczającym dowodem, że bagaż został dostarczony w dobrym stanie i zgodnie z umową przewozu, chyba że zostanie udowodnione inaczej.

Aby złożyć skargę lub reklamację dotyczącą uszkodzenia bagażu rejestrowanego, należy powiadomić nas natychmiast po wykryciu uszkodzenia, najpóźniej w ciągu siedmiu (7) dni od odebrania bagażu. Aby złożyć skargę lub reklamację dotyczącą opóźnienia bagażu rejestrowanego, należy powiadomić nas w ciągu dwudziestu jeden (21) dni od daty udostępnienia bagażu pasażerowi. Każde takie powiadomienie musi być złożone na piśmie.

16.2 WYGAŚNIĘCIE UPRAWNIEŃ DO ZGŁOSZENIA SKARGI

Wszelkie prawo do odszkodowania wygasa, jeżeli odpowiednia czynność nie zostanie dokonana w okresie dwóch lat liczonym od dnia przybycia do miejsca docelowego lub od dnia, w którym samolot powinien był przybyć, lub od dnia, w którym przewóz został dokonany. Sposób obliczenia okresu przedawnienia zostanie ustalony zgodnie z prawem sądu, do którego wniesiono sprawę.

ARTYKUŁ 17 — INNE PRZEPISY I WARUNKI

Przewóz pasażera i bagażu odbywa się także zgodnie z innymi przepisami i warunkami, których stosowanie jest wymagane lub które zostały przez nas zaadaptowane. Przepisy te od czasu do czasu ulegają zmianie; mają one duże znaczenie. Należy zwrócić uwagę m.in. na następujące kwestie:

  1. przewóz dzieci bez opiekuna, kobiet w ciąży i chorych pasażerów,
  2. ograniczenia w zakresie korzystania z urządzeń elektronicznych i innych przedmiotów na pokładzie samolotu,
  3. konsumpcja alkoholu i palenie tytoniu na pokładzie samolotu,
  4. przewóz zwierząt,
  5. rozmiary i waga bagażu,
  6. przewóz pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się.

Odpowiednie przepisy i warunki dotyczące tych kwestii można uzyskać na życzenie od linii lotniczych Aer Lingus lub naszych autoryzowanych przedstawicieli.

ARTYKUŁ 18 — INTERPRETACJA

Nagłówki artykułów niniejszych warunków przewozu zamieszczono jedynie dla ułatwienia i nie mają one wpływu na interpretację tekstu.

Aer Lingus Limited — EI Główna siedziba, lotnisko w Dublinie, Dublin, Irlandia