Algemene vervoersvoorwaarden

Algemene vervoersvoorwaarden (voor passagiers en bagage)

Het hangt af van de maatschappij die uw vlucht uitvoert welke algemene vervoersvoorwaarden van toepassing zijn op de vluchten die u op aerlingus.com boekt.

Aer Lingus

Op vluchten die worden uitgevoerd door Aer Lingus of onze codeshare-partners, zijn de algemene vervoersvoorwaarden van Aer Lingus van toepassing.

Regionale services van Aer Lingus

Aer Lingus heeft een franchiseovereenkomst gesloten met de Ierse regionale luchtvaartmaatschappij Stobart Air. Volgens deze overeenkomst exploiteert Stobart Air vliegtuigen onder de merknaam Aer Lingus Regional in samenwerking met Aer Lingus. Tickets die worden uitgegeven via services van Aer Lingus Regional, worden uitgegeven door Aer Lingus in naam van Stobart Air. Deze vluchten vallen onder de algemene vervoersvoorwaarden van Stobart Air.

Aer Lingus - Algemene vervoersvoorwaarden (ingangsdatum: 18 januari 2019)
Artikel Onderwerp
1 Definities
2 Toepasbaarheid
3 Tickets
4 Tarieven, belastingen, vergoedingen en toeslagen, en valuta
5 Reserveringen
6 Inchecken en instappen
7 Weigering en beperking van vervoer
8 Bagage
9 Vluchtschema's, vertragingen, vluchtannuleringen en compensatie bij ontzegging van instaprecht
10 Restituties
11 Gedrag aan boord van vliegtuig
12 Regelingen voor aanvullende services
13 Reisdocumenten, toegang, douane en beveiliging
14 Achtereenvolgende vervoerders
15 Aansprakelijkheid bij schade
16 Tijdsbeperkingen voor claims en acties
17 Overige voorschriften en voorwaarden
18 Interpretatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

Houd bij het lezen van deze voorwaarden rekening met het volgende:

Met "wij", "we", "ons" en "onze" wordt verwezen naar Aer Lingus Limited.

Met "u" en "uw" wordt verwezen naar enige persoon, met uitzondering van bemanningsleden, die na afgifte van een ticket in een vliegtuig wordt of zal worden vervoerd. (Zie ook de definitie van "Passagier").

Met "OVEREENGEKOMEN STOPPLAATSEN" wordt verwezen naar plaatsen, met uitzondering van de plaats van vertrek en de plaats van bestemming, die als geplande stopplaatsen tijdens de route zijn aangegeven op het ticket of in onze dienstregelingen.

Met "LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJCODE" wordt verwezen naar de twee tekens of drie letters waarmee specifieke luchtvaartmaatschappijen worden aangeduid.

Met "GEAUTORISEERDE AGENT" wordt verwezen naar een agent die aan passagiers verkoopt en door ons is aangewezen om ons te vertegenwoordigen bij de verkoop van luchtvervoer via onze services.

Met "BAGAGE" wordt verwezen naar uw persoonlijke eigendommen die u tijdens uw reis vergezellen. Tenzij anderszins is aangegeven, omvat bagage zowel ingecheckte als niet-ingecheckte bagage.

Met "BAGAGEBEWIJS" wordt verwezen naar die delen van het ticket die betrekking hebben op het vervoer van uw ingecheckte bagage.

Met "BAGAGELABEL" wordt verwezen naar een document dat exclusief is afgegeven ter identificatie van ingecheckte bagage.

Met "VERVOERDER" wordt verwezen naar een andere luchtvaartmaatschappij dan Air Lingus waarvan de luchtvaartmaatschappijcode op uw ticket of een bijbehorend ticket is vermeld.

Met "INGECHECKTE BAGAGE" wordt verwezen naar bagage die we onder onze hoede nemen en waarvoor wij een bagagebewijs hebben afgegeven.

Met "UITERSTE INCHECKTIJD" wordt verwezen naar de tijd die door de luchtmaatschappij is aangegeven als tijdstip waarop u de incheckformaliteiten uiterlijk moet hebben voltooid en uw instapkaart moet hebben ontvangen.

Met "CONTRACTVOORWAARDEN" wordt verwezen naar de bepalingen die zijn opgenomen op of afgegeven bij uw ticket of reisschema/ontvangstbewijs, als zodanig zijn aangemerkt en waarin deze vervoervoorwaarden en kennisgevingen middels een verwijzing zijn opgenomen.

Met "BIJBEHOREND TICKET" wordt verwezen naar een ticket dat aan u is afgegeven in verband met een ander ticket, waarbij de twee tickets samen één vervoerscontract vormen.

Met "AANSLUITENDE VLUCHT" wordt verwezen naar een volgende vlucht die door ons of een andere vervoerder zal worden uitgevoerd onder verwijzing naar één ticket of een bijbehorend ticket.

Met "VERDRAG" wordt verwezen naar een of meer van de volgende instrumenten, voor zover deze van toepassing zijn:

Met "COUPON" wordt verwezen naar zowel papieren vluchtcoupons als elektronische coupons, die beide de genoemde passagier het recht geven om gebruik te maken van de specifieke vlucht die erop is vermeld.

Met "SCHADE" wordt verwezen naar dood, verwondingen of lichamelijk letsel van een passagier, verlies, gedeeltelijk verlies, diefstal of andere schade ten gevolge van of in verband met het vervoer of andere door ons geleverde services die daarop betrekking hebben.

Met "DAGEN" wordt verwezen naar kalenderdagen, inclusief alle zeven dagen van de week, waarbij moet worden aangetekend dat de dag waarop deze kennisgeving wordt afgegeven, niet wordt meegerekend en dat de dag waarop het ticket wordt afgegeven of waarop de vlucht van start gaat, niet wordt meegerekend bij vaststellen van de geldigheidsduur van een ticket.

Met "ELEKTRONISCHE COUPON" wordt verwezen naar een elektronische vluchtcoupon of ander waardedocument dat in onze database is opgeslagen.

Met "ELEKTRONISCH TICKET" wordt verwezen naar het reisschema/ontvangstbewijs dat door of namens ons is afgegeven en/of de elektronische coupons en/of, indien van toepassing, een instapdocument.

Met "VLUCHTCOUPON" wordt verwezen naar het gedeelte van het ticket waarop "good for passage" is vermeld of, in geval van een elektronisch ticket, de elektronische coupon, en waarop staat aangegeven tussen welke specifieke plaatsen u recht hebt op vervoer.

Met "REISSCHEMA/ONTVANGSTBEWIJS" wordt verwezen naar een of meer documenten die we afgeven aan passagiers met een elektronisch ticket waarop de naam van de passagier, vluchtgegevens en kennisgevingen zijn vermeld.

Met "PASSAGIER" wordt verwezen naar enige persoon, met uitzondering van bemanningsleden, die na afgifte van een ticket in een vliegtuig wordt of zal worden vervoerd. (Zie ook de definitie van "u" en "uw".)

Met "PASSAGIERSCOUPON" of "PASSAGIERSONTVANGSTBEWIJS" wordt verwezen naar het gedeelte van het ticket dat door of namens ons is afgegeven en als zodanig is gemarkeerd en dat u uiteindelijk dient te behouden.

Met "SDR" wordt verwezen naar Special Drawing Right (bijzonder trekkingsrecht), zoals gedefinieerd door het Internationaal Monetair Fonds. Bedragen in Amerikaanse dollar die in deze vervoersvoorwaarden zijn opgenomen, zijn slechts ter indicatie bedoeld. De werkelijke schadevergoeding die door ons dient te worden uitbetaald, is het bedrag in de valuta van Ierland op basis van de wisselkoers op de dag waarop de door ons uit te betalen schadevergoeding wordt bevestigd door een rechtbank, zoals is gefiatteerd door de Central Bank of Ireland of zoals anderszins is bepaald op basis van het toepasselijk recht.

Met "TUSSENSTOP" wordt verwezen naar een geplande stop tijdens uw reis, op een punt tussen de plaats van vertrek en de plaats van bestemming.

Met "TARIEF" wordt verwezen naar de gepubliceerde vluchtprijzen, toeslagen en/of gerelateerde vervoersvoorwaarden van een luchtvaartmaatschappij die zo nodig bij de toepasselijke instanties zijn geregistreerd.

Met "TICKET" wordt verwezen naar het document "Passagiersticket en bagagebewijs", het reisschema/ontvangstbewijs of het elektronische ticket. Deze documenten zijn stuk voor stuk door of namens ons afgegeven en bevatten de contractvoorwaarden, kennisgevingen en coupons.

Met "NIET-INGECHECKTE BAGAGE" wordt verwezen naar alle bagage die geen deel uitmaakt van ingecheckte bagage.

ARTIKEL 2 - TOEPASBAARHEID

2.1 ALGEMEEN

Met uitzondering van de bepalingen in artikel 2.2, 2.4 en 2.5 zijn onze vervoersvoorwaarden alleen van toepassing op vluchten of vluchtsegmenten waarbij onze luchtvaartmaatschappijcode is aangegeven in het vak Carrier (Vervoerder) van het ticket voor die vlucht of dat vluchtsegment.

2.2 CHARTERACTIVITEITEN

Als het vervoer wordt verzorgd op basis van een charterovereenkomst, zijn deze vervoersvoorwaarden uitsluitend van toepassing voor zover deze middels verwijzing of anderszins in de charterovereenkomst of het ticket zijn opgenomen.

2.3 CODESHARES

Voor sommige services hebben we afspraken gemaakt met andere vervoerders, "codeshares" genaamd. Dit betekent dat zelfs als u een reservering bij ons hebt en een ticket hebt waarop onze naam of luchtvaartmaatschappijcode als vervoerder staat aangegeven, het mogelijk is dat een andere vervoerder de vlucht verzorgt. Als dergelijke afspraken van toepassing zijn, zullen wij of onze geautoriseerde agenten u op het moment waarop u een reservering maakt, laten weten welke vervoerder de vlucht verzorgt.

2.4 OVERHEERSEND RECHT

Deze vervoersvoorwaarden zijn van toepassing tenzij ze in conflict zijn met onze tariefsvoorwaarden of het toepasselijk recht. In dat geval wegen deze tariefsvoorwaarden of wetten zwaarder. Indien enige bepaling in deze vervoersvoorwaarden onder het toepasselijk recht ongeldig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

2.5 VOORWAARDEN WEGEN ZWAARDER DAN VOORSCHRIFTEN

Met uitzondering van de bepalingen in deze vervoersvoorwaarden geven deze vervoersvoorwaarden de doorslag bij conflicten tussen deze vervoersvoorwaarden en enige andere voorschriften met betrekking tot specifieke onderwerpen.

ARTIKEL 3 - TICKETS

3.1 ALGEMENE BEPALINGEN

3.1.1

We bieden uitsluitend vervoer aan de passagier die op het ticket is vermeld en kunnen u om een geldig identificatiebewijs vragen.

3.1.2

Met uitzondering van hetgeen volgens artikel 3.1.4 en onze voorschriften is toegestaan, is een ticket niet overdraagbaar.

3.1.3

Sommige tickets worden verkocht tegen vluchtprijzen die niet geheel of gedeeltelijk kunnen worden gerestitueerd. U dient de tariefsvoorwaarden op het moment van de boeking te raadplegen en de vluchtprijs kiezen die het beste in uw behoeften voorziet. Mogelijk wilt u zich ook afdoende verzekeren tegen situaties waarin u uw ticket mogelijk dient te annuleren of niet op reis kunt gaan.

3.1.4

Wij of onze geautoriseerde agenten geven onder de volgende voorwaarden een vervangend ticket op naam van iemand anders af:

Ook zullen wij een vervangend ticket afgeven krachtens de vereisten van enige overeenkomende wetgeving die voortvloeit uit Richtlijn nr. 90/314/EEG van de Raad en van toepassing is in het land waarin het oorspronkelijke ticket is aangeschaft.

3.1.5

Het ticket is en blijft te allen tijde het eigendom van de vervoerder die het ticket heeft afgegeven.

3.1.6

Behalve in geval van een elektronisch ticket hebt u alleen recht op vervoer per vliegtuig als u een geldig ticket overlegt dat de vluchtcoupon voor die vlucht bevat, alle overige ongebruikte vluchtcoupons en de passagierscoupon. Bovendien hebt u geen recht op vervoer als het overgelegde ticket is beschadigd of anderszins is gewijzigd door iemand anders dan wij of onze geautoriseerde agent. In geval van een elektronisch ticket hebt u alleen recht op vervoer per vliegtuig als u een geldig identificatiebewijs en bewijs dat er op reguliere wijze een geldig elektronisch ticket op uw naam is afgegeven, overlegt.

3.1.7(a)

Als u een ticket (of een gedeelte ervan) bent kwijt geraakt of hebt beschadigd of als u geen ticket met de passagierscoupon en alle ongebruikte vluchtcoupons overlegt, zullen wij dit ticket (of een gedeelte ervan) op uw verzoek vervangen door een nieuw ticket af te geven, mits er op dat moment aantoonbaar bewijs bestaat dat er op reguliere wijze een geldig ticket voor de betreffende vlucht(en) is afgegeven en u een overeenkomst ondertekent waarmee u ons schadeloosstelt voor eventuele kosten en verliezen die noodzakelijkerwijs en redelijkerwijs door ons of een andere vervoerder worden gemaakt door misbruik van het ticket (met als maximale hoogte de waarde van het oorspronkelijke ticket). We eisen geen schadeloosstelling van u voor enige verliezen die voortvloeien uit onze eigen nalatigheid. De vervoerder die het ticket heeft afgegeven, kan redelijke administratiekosten voor deze service in rekening brengen, tenzij het verlies of de beschadiging het gevolg is van nalatigheid van deze vervoerder of de desbetreffende agent.

3.1.7(b)

Als dergelijk bewijs niet beschikbaar is of u een dergelijke overeenkomst niet ondertekent, kan de vervoerder die het nieuwe ticket afgeeft van u eisen dat u de volledige prijs voor een vervangend ticket betaalt, waarbij restitutie zal plaatsvinden indien en zodra de vervoerder die het oorspronkelijke ticket heeft afgegeven, is nagegaan of het verloren of beschadigde ticket niet vóór de vervaldatum is gebruikt. Als u het oorspronkelijke ticket terugvindt en vóór de vervaldatum overlegt aan de vervoerder die het nieuwe ticket heeft afgegeven, wordt voornoemde restitutie op dat moment verwerkt.

3.1.8

Een ticket is waardevol en u dient passende maatregelen te treffen om dit veilig te stellen en ervoor te zorgen dat het niet kwijt raakt of wordt gestolen.

3.2 GELDIGHEIDSDUUR

3.2.1

Behalve voor zover anderszins op het ticket is vermeld, zijn deze voorwaarden of is - bij toepasselijke tarieven (die de geldigheid van een ticket kunnen beperken, hetgeen dan staat aangegeven op het ticket) - een ticket of voucher geldig:

3.2.1(a)

gedurende één jaar vanaf de datum van afgifte; of

3.2.1(b)

afhankelijk van de eerste reis die binnen één jaar na de datum van afgifte plaatsvindt, gedurende één jaar vanaf de datum van de eerste reis die onder het ticket valt.

3.2.2

Indien u bent verhinderd om binnen de geldigheidsduur van het ticket te reizen omdat we op het moment waarop u een reservering aanvraagt niet in staat zijn een reservering te bevestigen, wordt de geldigheidsduur van dit ticket verlengd of hebt u recht op restitutie krachtens artikel 10.

3.2.3

Indien u na aanvang van uw reis door ziekte wordt verhinderd binnen de geldigheidsduur van het ticket te reizen, kunnen we de geldigheidsduur van het ticket verlengen tot aan de datum waarop u weer in staat bent te reizen of tot aan onze eerste vlucht na die datum, vanaf het punt waar de reis wordt hervat en voor de plaats die beschikbaar is in de serviceklasse waarvoor u hebt betaald. Dergelijke ziekte moet middels een medische verklaring worden aangetoond. Als het restant van de vluchtcoupons in het ticket of - in geval van een elektronisch ticket - de elektronische coupon voorziet in een of meerdere tussenstops, kan de geldigheidsduur van het ticket worden verlengd met maximaal drie maanden vanaf de datum die op de verklaring is aangegeven. In dergelijke gevallen zullen we de geldigheidsduur van tickets voor andere directe familieleden die u vergezellen, met dezelfde periode verlengen.

3.2.4

Als een passagier onderweg komt te overlijden, kunnen de tickets van personen die de passagier vergezellen, worden aangepast door de minimale verblijfsduur op te heffen of de geldigheidsduur te verlengen. Bij een sterfgeval in de directe familie van een passagier die de reis heeft aangevangen, kan de geldigheidsduur van de tickets voor de passagier en diens meereizende directe familieleden op dezelfde wijze worden gewijzigd. Een dergelijke wijziging wordt doorgevoerd na ontvangst van een geldig overlijdenscertificaat, waarna de geldigheidsduur kan worden verlengd met maximaal 45 dagen na de overlijdensdatum.

3.3 VOLGORDE EN GEBRUIK VAN COUPONS

3.3.1

Het aangeschafte ticket is uitsluitend geldig voor vervoer zoals is aangegeven op het ticket, vanaf de plaats van vertrek via enige overeengekomen stopplaatsen tot aan de eindbestemming. De betaalde vluchtprijs is gebaseerd op ons tarief en is van toepassing op het vervoer dat op het ticket is vermeld. Dit vormt een essentieel onderdeel van ons contract met u. Er wordt geen invulling aan het ticket gegeven en het ticket verliest alle geldigheid als de coupons niet allemaal worden gebruikt in de volgorde die op het ticket is aangegeven.

3.3.2

Indien u enig aspect van uw vervoer wilt wijzigen, dient u vooraf contact met ons op te nemen. De vluchtprijs voor uw nieuwe vervoer wordt dan berekend en u krijgt de mogelijkheid de nieuwe prijs te aanvaarden of het ticket voor het oorspronkelijke vervoer te behouden.

3.3.3

Indien u uw vervoer zonder onze instemming wijzigt, bepalen we de juiste prijs voor uw feitelijke reis. U dient dan het eventuele verschil te voldoen tussen de betaalde prijs en de toepasselijke totaalprijs voor uw herziene vervoer. Wij of onze geautoriseerde agenten restitueren het verschil als de nieuwe prijs lager is, maar verder hebben uw ongebruikte coupons geen enkele waarde.

3.3.4

U dient er rekening mee te houden dat sommige typen wijzigingen geen invloed hebben op de vluchtprijs, terwijl andere wel kunnen leiden tot een prijsverhogingen, zoals wijziging van de plaats van vertrek (bijvoorbeeld als u het eerste segment niet vliegt) of omkering van de reisrichting. Veel vluchtprijzen zijn uitsluitend geldig op de datums en voor de vluchten die op het ticket zijn vermeld en kunnen helemaal niet worden gewijzigd, of alleen na betaling van een toeslag.

3.3.5

Elke vluchtcoupon in uw ticket wordt geaccepteerd voor vervoer in de serviceklasse op de datum en voor de vlucht waarvoor een plaats is gereserveerd. Wanneer een ticket oorspronkelijk zonder reservering is afgegeven, kan er later een plaats worden gereserveerd overeenkomstig onze tariefsvoorwaarden en de beschikbaarheid van een plaats op de gewenste vlucht.

3.3.6

Als u niet voor een vlucht verschijnt zonder ons van tevoren te waarschuwen, kunnen we uw reserveringen voor de retourvlucht of aansluitende vluchten annuleren. Als u ons echter van tevoren waarschuwt, zullen we uw reserveringen voor latere vluchten niet annuleren, maar in dit geval zal artikel 3.3.4 van toepassing zijn.

3.4 NAAM EN ADRES OP TICKETS

Onze naam kan worden afgekort tot de luchtvaartmaatschappijcode van Aer Lingus die op het ticket is vermeld. Het adres van ons hoofdkantoor is Dublin Airport, Dublin, Ierland. Zie ook onze dienstregeling of onze website op www.aerlingus.com als u wilt weten hoe u verder contact met ons kunt opnemen.

ARTIKEL 4 - VLUCHTPRIJZEN, BELASTINGEN, VERGOEDINGEN EN TOESLAGEN, EN VALUTA

4.1 VLUCHTPRIJZEN EN TOESLAGEN

Vluchtprijzen zijn alleen van toepassing op vervoer vanaf de luchthaven van vertrek naar de plaats van bestemming, tenzij uitdrukkelijk anderszins is aangegeven. Vluchtprijzen omvatten geen grondvervoerservice tussen luchthavens of tussen luchthavens en stadsterminals. Uw vluchtprijs wordt berekend op basis van ons tarief dat op de datum waarop u het ticket betaalt van kracht is voor reizen op de opgegeven datums en voor het reisschema op het ticket. Indien u uw reisschema of reisdatums wijzigt, kan dit invloed hebben op de te betalen vluchtprijs. Ook overeenkomstig onze vluchtprijs die op de datum waarop u het ticket betaalt van kracht is, kan een toeslag worden opgeteld bij het tarief voor uw ticket, bijvoorbeeld een brandstof- of verzekeringstoeslag.

4.2 BELASTINGEN, VERGOEDINGEN EN TOESLAGEN

Toepasselijke belastingen, vergoedingen en toeslagen die worden opgelegd door overheden, andere instanties of de exploiteur van een luchthaven, dienen door u te worden voldaan. Op het moment waarop u het ticket aanschaft, wordt u geïnformeerd over belastingen, vergoedingen en toeslagen die niet in de vluchtprijs zijn opgenomen, maar die meestal afzonderlijk op het ticket worden vermeld. De belastingen, vergoedingen en toeslagen die voor luchtverkeer worden opgelegd, zijn continu aan verandering onderhevig en kunnen worden opgelegd na de datum waarop het ticket is afgegeven. Als er sprake is van een verhoging van een belasting, vergoeding of toeslag die op het ticket is aangegeven, bent u verplicht deze te betalen. Indien er na afgifte van het ticket een nieuwe belasting, vergoeding of toeslag wordt opgelegd, bent u tevens verplicht om deze te betalen. Indien u echter op het moment van de ticketafgifte belastingen, vergoedingen of onkosten betaalt die worden afgeschaft of verlaagd zodat ze niet langer of in mindere mate op u van toepassing zijn, hebt u ook recht op restitutie. Als u niet reist, kunt u schriftelijk verzoeken om volledige restitutie van betaalde belastingen, vergoedingen en onkosten, waarvoor dan redelijke administratiekosten in rekening kunnen worden gebracht.

4.3 VALUTA

Vluchtprijzen, belastingen, vergoedingen en onkosten dienen te worden betaald in de valuta van het land waarin het ticket wordt afgegeven, tenzij er door ons of onze geautoriseerde agent op of vóór het moment van betaling een andere valuta wordt opgegeven (bijvoorbeeld omdat de lokale valuta niet kan worden omgewisseld). We kunnen naar eigen inzicht betaling in een andere valuta accepteren.

ARTIKEL 5 - RESERVERINGEN

5.1 RESERVERINGSVEREISTEN

5.1.1

Uw reserveringen worden door ons of onze geautoriseerde agent vastgelegd. Op verzoek verstrekken we u een schriftelijke bevestiging van uw reserveringen.

5.1.2

Voor bepaalde vluchtprijzen gelden voorwaarden die uw recht op het wijzigen of annuleren van reserveringen beperken of uitsluiten.

5.2 TIJDSLIMIETEN VOOR TICKETS

Als u niet binnen de opgegeven termijn het ticket hebt betaald, waarover u door ons of onze geautoriseerde agent wordt gewaarschuwd, kunnen we uw reservering annuleren.

5.3 PERSOONLIJKE GEGEVENS

We kunnen de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, gebruiken voor de volgende doeleinden:

Voor deze doeleinden kunnen we uw persoonlijke gegevens overbrengen naar:

Sommige van deze bedrijven/instellingen kunnen buiten de Europese Unie zijn gevestigd.

Het kan ook gebeuren dat we uw persoonlijke gegevens willen gebruiken om u informatie te verstrekken die naar onze mening interessant voor u kan zijn. Hierbij kunt u denken aan informatie over services, producten, speciale aanbiedingen en promoties van Aer Lingus, andere vervoerders en serviceleveranciers. U krijgt echter de mogelijkheid om aan te geven dat u dergelijke informatie niet wilt ontvangen.

5.4 ZITPLAATSEN

We proberen aan vooraf ingediende aanvragen van bepaalde zitplaatsen te voldoen, maar kunnen echter geen specifieke zitplaatsen garanderen. Wij behouden ons het recht voor om zitplaatsen te allen tijde (opnieuw) toe te wijzen, zelfs na het instappen in het vliegtuig. Dit kan noodzakelijk zijn om operationele redenen of vanwege de veiligheid of beveiliging.

5.5 HERBEVESTIGING VAN RESERVERINGEN

Voor reserveringen van aansluitende vluchten of retourvluchten kan gelden dat u deze binnen bepaalde tijdslimieten opnieuw moet bevestigen. We stellen u op de hoogte wanneer herbevestiging vereist is en hoe en waar u dit moet doen. Als herbevestiging vereist is en u dit nalaat, kunnen we reserveringen van uw aansluitende vluchten of retourvluchten annuleren. Als u ons laat weten dat u toch wilt reizen en er nog plaats op de vlucht is, herstellen we echter uw reserveringen en verzorgen we uw vervoer. Als er geen plaats op de vlucht is, leveren we redelijke inspanningen om u naar uw volgende of eindbestemming te vervoeren.

5.5.2

U dient de herbevestigingsvereisten op te vragen bij eventuele andere vervoerders die bij uw reis betrokken zijn. Indien vereist, dient u uw herbevestiging te plaatsen bij de vervoerder waarvan de code voor de desbetreffende vlucht op het ticket is vermeld.

5.6 ANNULERING VAN RESERVERING VAN AANSLUITENDE VLUCHTEN

Als u niet voor een vlucht verschijnt zonder ons van tevoren te waarschuwen, kunnen we uw reserveringen voor de retourvlucht of aansluitende vluchten annuleren. Als u ons echter wel van tevoren waarschuwt, annuleren we uw reserveringen voor latere vluchten niet.

ARTIKEL 6 - INCHECKEN EN INSTAPPEN

6.1

Uiterste inchecktijden variëren per luchthaven en we raden u aan naar deze uiterste inchecktijden te informeren en deze in acht te nemen. Uw reis zal soepeler verlopen als u zich ruimschoots houdt aan de uiterste inchecktijden. We behouden ons het recht voor om uw reservering te annuleren als u zich niet aan de aangegeven uiterste inchecktijden houdt. Wij of onze geautoriseerde agenten stellen u op de hoogte van de uiterste inchecktijd voor de eerste vlucht die we voor u verzorgen. Voor eventuele volgende vluchten op uw reis dient u naar de uiterste inchecktijden te informeren. Uiterste inchecktijden voor onze vluchten kunt u vinden in onze dienstregeling en bij ons of onze geautoriseerde agenten opvragen.

6.2

U dient niet later bij de instapgate aanwezig te zijn dan het tijdstip dat we bij het inchecken aan u hebben doorgegeven.

6.3

Wij kunnen de voor u gereserveerde plaats annuleren als u niet op tijd bij de instapgate arriveert.

6.4

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of kosten die voortvloeien uit het feit dat u de uiterste inchecktijden niet in acht neemt of niet op tijd bij de instapgate arriveert.

6.5

U dient een geldig identificatiebewijs te overleggen voor alle vluchten, waar we op bepaalde momenten om kunnen vragen.

ARTIKEL 7 - WEIGERING EN BEPERKING VAN VERVOER

7.1 RECHT OP WEIGERING VAN VERVOER

We kunnen redelijkerwijs naar eigen inzicht weigeren om u of uw bagage te vervoeren als we u schriftelijk hebben geïnformeerd dat we u na de datum van een dergelijke kennisgeving niet langer toelaten tot onze vluchten. We kunnen ook weigeren om u of uw bagage te vervoeren als een of meer van de volgende situaties zich hebben voorgedaan of als we redelijkerwijs denken dat deze zich zullen voordoen:

7.1.1

de maatregel is noodzakelijk om te voldoen aan enige toepasselijke wetten, voorschriften of verordeningen;

7.1.2

het vervoer van u of uw bagage kan de veiligheid, de gezondheid of de eigendommen van andere passagiers of bemanningsleden in gevaar brengen of beïnvloeden;

7.1.3

uw geestelijke of fysieke gesteldheid, inclusief verslechterde gesteldheid door alcohol of drugs, vormt een gevaar of risico voor uzelf, passagiers, bemanningsleden of eigendommen;

7.1.4

u hebt zich op een eerdere vlucht misdragen en we hebben reden om aan te nemen dat dit gedrag zich zou kunnen herhalen;

7.1.5

u hebt geweigerd om mee te werken aan een beveiligingscontrole;

7.1.6

u hebt de toepasselijke vluchtprijs, belastingen, vergoedingen of toeslagen niet betaald;

7.1.7

u hebt zich op dreigende, ruwe of beledigende wijze gedragen jegens iemand van ons grondpersoneel of een bemanningslid;

7.1.8

u lijkt niet te beschikken over geldige reisdocumenten, u probeert mogelijk een land binnen te gaan waar een tussenstop plaatsvindt of waarvoor u niet over geldige reisdocumenten beschikt, u hebt uw reisdocumenten tijdens de vlucht vernietigd of weigert desgevraagd om uw reisdocumenten aan de bemanning van de vlucht te overleggen;

7.1.9

u kunt niet op een bevredigende manier aantonen dat u de persoon bent die op het ticket is vermeld;

7.1.10

u overlegt een ticket dat onrechtmatig is verkregen, dat is aangeschaft bij een andere organisatie dan die van ons of onze geautoriseerde agent, dat als verloren of gestolen is opgegeven, dat vervalst is of waarvan u niet kunt aantonen dat u de persoon bent die op het ticket is vermeld;

7.1.11

u hebt niet voldaan aan de vereisten conform bovenstaand artikel 3.3 met betrekking tot de volgorde en het gebruik van coupons, u overlegt een ticket dat op enige andere wijze is afgegeven of gewijzigd door iemand anders dan ons of onze geautoriseerde agent, of het ticket is beschadigd;

7.1.12

we hebben u via een kennisgeving inzake een vervoersverbod op de hoogte gesteld dat u niet langer via ons netwerk wordt vervoerd;

7.1.13

u houdt zich niet aan onze instructies met betrekking tot veiligheid of beveiliging.

7.2 BIJZONDERE ASSISTENTIE

Het vervoer van jonge personen, gehandicapten, zwangere vrouwen, zieke personen of andere personen die bijzondere assistentie vereisen, wordt pas aanvaard nadat hierover vooraf overeenstemming is bereikt met ons en de periodiek door ons uitgevaardigde voorwaarden worden geaccepteerd. Passagiers met handicaps die ons op het moment van de ticketaanschaf hebben geïnformeerd over speciale vereisten en door ons zijn geaccepteerd, wordt daarna vervoer niet geweigerd op grond van betreffende handicaps of bijzondere vereisten.

ARTIKEL 8 - BAGAGE

8.1 VRIJ TOEGESTANE BAGAGE

U mag kosteloos enige bagage meenemen, conform onze voorwaarden en beperkingen; meer informatie hierover is beschikbaar op www.aerlingus.com of op aanvraag verkrijgbaar bij ons of onze geautoriseerde agenten.

8.2 EXTRA BAGAGE

U dient een toeslag te betalen voor het meenemen van bagage boven de vrij toegestane bagage. Deze tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar bij ons of onze geautoriseerde agenten.

8.3 ARTIKELEN DIE NIET ALS BAGAGE KUNNEN WORDEN GEACCEPTEERD

8.3.1

U mag de volgende artikelen niet meenemen in uw bagage:

8.3.1.1

artikelen die het vliegtuig of personen of eigendommen aan boord van het vliegtuig waarschijnlijk in gevaar brengen, zoals de artikelen die zijn vermeld in de Technische voorschriften voor het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen door de Lucht van de ICAO (International Civil Aviation Organisation), het Reglement betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de IATA (International Air Transport Association) en onze voorschriften (nadere informatie is op aanvraag bij ons verkrijgbaar);

8.3.1.2

artikelen waarvan het vervoer verboden wordt door toepasselijke wetten, voorschriften of verordeningen van enig land vanaf waar of waarheen wordt gevlogen;

8.3.1.3

artikelen die door ons redelijkerwijs als ongeschikt voor vervoer worden beschouwd, omdat ze gevaarlijk, onveilig vanwege gewicht, formaat, vorm of aard, of breekbaar of bederfelijk zijn met het oog op onder andere het gebruikte vliegtuigtype. Informatie over onaanvaardbare artikelen is op verzoek verkrijgbaar.

8.3.2

Vuurwapens en munitie voor andere doeleinden dan jacht en sport mogen niet als bagage worden vervoerd. Vuurwapens en munitie voor jacht en sport kunnen als ingecheckte bagage worden geaccepteerd. Vuurwapens moeten ongeladen zijn, de veiligheidspal moet zijn ingeschakeld en de wapens moeten op geschikte wijze zijn verpakt. Vervoer van munitie is onderhevig aan de verordeningen van de ICAO en IATA, zoals is aangegeven in 8.3.1.1.

8.3.3

Wapens als antieke vuurwapens, zwaarden, messen en dergelijke kunnen naar ons goeddunken als ingecheckte bagage worden geaccepteerd, maar worden niet toegelaten in de cabine van het vliegtuig.

8.3.4

U mag geen geld, juwelen, edele metalen, computers, persoonlijke elektronische apparaten, verhandelbare waardepapieren, obligaties of andere waardepapieren, zakelijke documenten, medicijnen, paspoorten en andere identificatiepapieren of monsters in ingecheckte bagage meenemen.

8.4 RECHT OP WEIGERING VAN VERVOER

8.4.1

Conform artikel 8.3.2 en 8.3.3 zullen wij de in 8.3 beschreven artikelen weigeren als bagage en kunnen we na ontdekking dergelijke artikelen weigeren verder te vervoeren.

8.4.2

We kunnen artikelen weigeren als bagage als deze door ons redelijkerwijs als ongeschikt voor vervoer worden beschouwd vanwege formaat, vorm, gewicht, inhoud of aard, om veiligheidsgerelateerde of operationele redenen of vanwege het comfort van andere passagiers. Informatie over onaanvaardbare artikelen is op verzoek verkrijgbaar.

8.4.3

We kunnen bagage weigeren te vervoeren, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat deze goed en veilig in geschikt materiaal is verpakt. Informatie over verpakkingen en materialen die we onaanvaardbaar achten, is op aanvraag verkrijgbaar.

8.5 RECHT OP DOORZOEKEN

In verband met veiligheid en beveiliging kunnen we u vragen om zich te laten fouilleren en scannen en om uw bagage te laten doorzoeken, scannen of doorlichten met röntgenstraling. Als u niet beschikbaar bent, kan uw bagage in uw afwezigheid worden doorzocht teneinde te bepalen of u in bezit bent van een artikel zoals is beschreven in 8.3.1 of van een vuurwapen, munitie of wapens die niet conform artikel 8.3.2 of 8.3.3 aan ons zijn overgelegd, of teneinde te bepalen of u dergelijke artikelen in uw bagage hebt meegenomen. Als u niet bereid bent om aan een dergelijk verzoek te voldoen, kunnen we weigeren om u en uw bagage te vervoeren. Indien fouillering of een scan schade aan u veroorzaakt of als röntgenstraling of een scan schade aan uw bagage veroorzaakt, zijn we niet aansprakelijk voor dergelijke schade, tenzij deze te wijten is aan een fout of nalatigheid van ons.

8.6 INGECHECKTE BAGAGE

8.6.1

Wanneer u bagage bij ons aflevert die u wilt inchecken, nemen we elk stuk van uw ingecheckte bagage onder onze hoede en geven we hiervoor een bagagelabel af.

8.6.2

Ingecheckte bagage moet zijn voorzien van uw naam of een andere persoonlijke identificatie.

8.6.3

Ingecheckte bagage wordt voor zover mogelijk in hetzelfde vliegtuig vervoerd als u, tenzij we met het oog op veiligheid of beveiliging of om operationele redenen besluiten om deze bagage via een andere vlucht te vervoeren. Als uw ingecheckte bagage via een latere vlucht wordt vervoerd, leveren we de bagage aan u af, tenzij u volgens het toepasselijk recht aanwezig moet zijn voor douanecontrole.

8.7 INGECHECKTE BAGAGE

8.7.1

We schrijven een maximumafmeting en/of -gewicht voor ten aanzien van handbagage. Handbagage moet tevens onder de zitplaats voor u of in een afgesloten opbergvak in de cabine van het vliegtuig passen. Als uw bagage niet op deze wijze kan worden opgeborgen, te zwaar is of om enige reden als onveilig wordt beschouwd, dient deze als ingecheckte bagage te worden vervoerd.

8.7.2

Artikelen die niet geschikt zijn voor vervoer in de laadruimte (zoals kwetsbare muziekinstrumenten) en die niet voldoen aan vereisten van artikel 8.7.1 hierboven, worden alleen geaccepteerd voor vervoer in de cabine als u ons hierover vooraf hebt geïnformeerd en er toestemming door ons is verleend. U dient mogelijk een aparte toeslag voor deze service te betalen. Meer informatie over toepasselijke toeslagen is op aanvraag verkrijgbaar bij ons of onze geautoriseerde agenten.

8.8 OPHALEN EN AFLEVEREN VAN INGECHECKTE BAGAGE

8.8.1

Conform artikel 8.6.3 dient u uw ingecheckte bagage op te halen zodra deze beschikbaar is op uw bestemming of tussenstop. Als u de bagage niet binnen een redelijke tijd ophaalt, kunnen we opslagkosten in rekening brengen. Als uw ingecheckte bagage niet binnen drie maanden na beschikbaarheid wordt opgeëist, kunnen we deze zonder enige aansprakelijkheid jegens u afvoeren.

8.8.2

Alleen de drager van het bagagebewijs en bagagelabel heeft recht op aflevering van de ingecheckte bagage.

8.8.3

Als iemand ingecheckte bagage opeist maar niet in staat is om het bagagebewijs te overleggen en de bagage te identificeren aan de hand van een bagagelabel, leveren we de bagage alleen aan deze persoon af wanneer hij of zij naar onze tevredenheid heeft aangetoond recht te hebben op de bagage.

8.9 DIEREN

We accepteren alleen katten en honden voor vervoer op onze trans-Atlantische vluchten. Als we ermee instemmen om uw dieren te vervoeren, worden ze vervoerd op basis van de volgende voorwaarden:

8.9.1

U dient ervoor te zorgen dat dieren in een geschikte kooi zitten en u dient te beschikken over geldige gezondheids- en vaccinatiecertificaten, invoervergunningen en andere documenten die door landen van invoer of tussenstops worden vereist. Anders worden de dieren niet voor vervoer geaccepteerd. Dergelijk vervoer kan onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden die op verzoek bij ons verkrijgbaar zijn.

8.9.2

Als het dier als bagage wordt geaccepteerd, wordt het samen met kooi en voedsel niet bij uw vrij toegestane bagage gerekend, maar als overbagage beschouwd waarvoor u het geldende tarief dient te betalen.

8.9.3

Geleidehonden die passagiers met een handicap begeleiden, worden kosteloos vervoerd in aanvulling op de vrij toegestane bagage, overeenkomstig onze voorwaarden die op aanvraag verkrijgbaar zijn.

8.9.4

Als vervoer niet onderhevig is aan de aansprakelijkheidsbepalingen van het Verdrag, zijn we niet verantwoordelijk voor letsel aan alsmede verlies, ziekte of overlijden van een dier dat we hebben toegezegd te vervoeren, tenzij we nalatig zijn geweest.

8.9.5

We aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot een dier waarvoor niet alle benodigde uitvoer-, invoer-, gezondheids- en andere documenten beschikbaar zijn voor invoer of doorgang door enig land, enige staat of enig territorium. Degene die het dier meeneemt dient alle eventuele boetes, kosten, verliezen of aansprakelijkheden die ten gevolge hiervan redelijkerwijs door ons of aan ons kunnen worden opgelegd, aan ons te vergoeden.

ARTIKEL 9 - VLUCHTSCHEMA'S, VERTRAGINGEN, VLUCHTANNULERINGEN EN COMPENSATIE BIJ ONTZEGGING VAN INSTAPRECHT

9.1 VLUCHTSCHEMA'S

9.1.1

De vluchttijden die in dienstregelingen worden aangegeven, kunnen veranderen tussen de datum van publicatie en uw feitelijke reisdatum. We kunnen deze tijden niet aan u garanderen en ze maken geen deel uit van uw contract met ons.

9.1.2

Voordat we uw boeking accepteren, stellen we u op de hoogte van de geplande vluchttijd die op dat moment van kracht is. Deze tijd wordt aangegeven op uw ticket of reisschema/ontvangstbewijs. Het is mogelijk dat we de geplande vluchttijd na afgifte van uw ticket of reisschema/ontvangstbewijs moeten wijzigen. Als u uw e-mailadres aan ons verstrekt, proberen we u van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen. Als u uw ticket hebt aangeschaft en we vervolgens de geplande vertrektijd met meer dan twee uur veranderen, deze wijziging niet aanvaardbaar voor u is en we u niet op een andere vlucht kunnen boeken die wel aanvaardbaar voor u is, hebt u recht op restitutie overeenkomstig artikel 10.2.

9.2 ANNULERING, OMLEIDING, VERTRAGINGEN, ENZOVOORT

9.2.1

We treffen alle noodzakelijke maatregelen om vertraging in het vervoer van u en uw bagage te vermijden. In het kader van deze maatregelen en ter voorkoming van vluchtannulering kunnen we in uitzonderlijke situaties overeenkomen dat een vlucht namens ons wordt verzorgd door een andere vervoerder en/of ander vliegtuig.

9.2.2

Tenzij anderszins bepaald door het Verdrag en overeenkomstig de bepalingen in artikel 9.2.3, zullen wij, indien we een vlucht annuleren, er niet in slagen om een vlucht redelijk volgens schema te laten verlopen, niet op uw bestemming of tussenstopbestemming stoppen of er de oorzaak van zijn dat u een aansluitende vlucht mist waarvoor u over een bevestigde reservering beschikt, naar uw keuze:

9.2.2.1

u zonder bijkomende kosten bij de eerste gelegenheid vervoeren met een van onze andere geplande services waarop een plaats beschikbaar is en, indien nodig, de geldigheid van uw ticket verlengen; of

9.2.2.2

u met onze eigen services of die van een andere vervoerder, of via een wederzijds overeengekomen vervoersvorm en -klasse, zonder bijkomende kosten en binnen een redelijke tijdsperiode omleiden naar de bestemming die op uw ticket is vermeld. Als de vluchtprijs en toeslagen voor de herziene route lager uitvallen dan het bedrag dat u hebt betaald, restitueren we het verschil; of

9.2.2.3

een bedrag restitueren overeenkomstig de bepalingen in artikel 10.2.

9.2.3

Als de omstandigheden in artikel 9.2.2 zich voordoen, zijn de in artikel 9.2.2.1 tot en met 9.2.2.3 beschreven opties de enige en exclusieve middelen tot verhaal die voor u beschikbaar zijn, tenzij anderszins is bepaald door het Verdrag. We aanvaarden geen verdere aansprakelijkheid jegens u. We aanvaarden geen verdere aansprakelijkheid jegens u. Onverminderd het voorgaande zijn we niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade ten gevolge van de omstandigheden die in artikel 9.2. zijn beschreven. U kunt zich naar ons goeddunken beroepen op de middelen tot verhaal die in artikel 9.2.2 zijn beschreven als we alle redelijke maatregelen hebben getroffen om de schade te vermijden of als het onmogelijk voor ons was om dergelijke maatregelen te treffen.

9.2.4

Als we niet in staat zijn om eerder bevestigde plaatsen aan te bieden, bieden we de passagiers aan wie het instaprecht wordt ontzegd, compensatie overeenkomstig het toepasselijk recht en ons beleid inzake compensatie bij ontzegging van instaprecht.

ARTIKEL 10 - RESTITUTIES

10.1

We restitueren als volgt een ticket of een ongebruikt gedeelte ervan, overeenkomstig de toepasselijke tariefsvoorwaarden:

10.1.1

Tenzij anderszins in dit artikel is bepaald, zijn we gerechtigd om restitutie te verlenen aan de persoon die op het ticket is vermeld of de persoon die voor het ticket heeft betaald nadat deze een afdoende bewijs van betaling heeft overgelegd.

10.1.2

Als een ticket is betaald door iemand anders dan de passagier die op het ticket is vermeld en op het ticket is aangegeven dat de restitutie aan beperkingen is gebonden, verlenen we alleen restitutie aan degene die voor het ticket heeft betaald of in opdracht van die persoon.

10.1.3

Met uitzondering van het geval van een verloren ticket wordt restitutie alleen verleend indien het ticket en alle ongebruikte vluchtcoupons aan ons worden overgelegd.

10.2 RESTITUTIE ZONDER INITIATIEF VAN DE PASSAGIER

10.2.1

Als we een vlucht annuleren, er niet in slagen een vlucht redelijk volgens schema te laten verlopen, niet op uw bestemming of tussenstopbestemming stoppen of er de oorzaak van zijn dat u een aansluitende vlucht mist, wordt de hoogte van het restitutiebedrag als volgt bepaald:

10.2.1.1

als geen enkel gedeelte van het ticket is gebruikt, wordt er een bedrag gelijk aan de vluchtprijs plus eventueel betaalde belastingen, toeslagen en kosten betaald;

10.2.1.2

als er een gedeelte van het ticket is gebruikt, is het restitutiebedrag niet lager dan het verschil tussen de vluchtprijs plus eventueel betaalde belastingen, toeslagen en kosten minus de toepasselijke vluchtprijs voor de reis tussen de plaatsen waarvoor het ticket is gebruikt.

10.3 RESTITUTIE OP INITIATIEF VAN DE PASSAGIER

10.3.1

Als u recht hebt op restitutie van uw ticket om andere redenen dan in artikel 10.2 zijn uiteengezet, wordt de hoogte van het restitutiebedrag als volgt bepaald:

10.3.1.1

als geen enkel gedeelte van het ticket is gebruikt, wordt er een bedrag gelijk aan de vluchtprijs plus eventueel betaalde belastingen, toeslagen en kosten minus redelijke servicekosten of annuleringskosten betaald;

10.3.1.2

als er een gedeelte van het ticket is gebruikt, is het restitutiebedrag gelijk aan het verschil tussen de vluchtprijs plus eventueel betaalde belastingen, toeslagen en kosten minus de toepasselijke vluchtprijs voor de reis tussen de plaatsen waarvoor het Ticket is gebruikt en minus redelijke servicekosten of annuleringskosten.

10.4 RESTITUTIE BIJ VERLIES VAN TICKET

10.4.1

Als u uw ticket of een gedeelte ervan verliest, verlenen we zo snel mogelijk na het verlopen van de geldigheidsduur van het ticket restitutie worden nadat u afdoende bewijs van het verlies aan ons hebt overgelegd en redelijke administratiekosten hebt betaald, op voorwaarde dat:

10.4.1.1

het verloren ticket of een gedeelte ervan niet is gebruikt, er niet eerder restitutie is verleend of het ticket niet eerder is vervangen (behalve als gebruik, restitutie of vervanging door of aan derden te wijten is aan onze eigen nalatigheid).

10.4.1.2

de persoon aan wie de restitutie wordt verleend, in enige vorm die door ons kan worden voorgeschreven, toezegt om ons het restitutiebedrag terug te betalen in geval van fraude en/of voor zover het verloren ticket of gedeelte ervan door derden wordt gebruikt (behalve als fraude of gebruik door derden te wijten is aan onze eigen nalatigheid).

10.4.2

Als wij of onze geautoriseerde agent het ticket of gedeelte ervan kwijtraken, is het verlies onze verantwoordelijkheid.

10.5 RECHT OP WEIGERING VAN RESTITUTIE

10.5.1

We kunnen restitutie weigeren als deze wordt aangevraagd nadat de geldigheidsduur van het ticket is verstreken.

10.5.2

We kunnen restitutie weigeren voor een ticket dat aan ons of aan overheidsfunctionarissen is overgelegd als bewijs van intentie van vertrek uit dat land, tenzij u naar onze tevredenheid kunt aantonen dat u toestemming hebt om in het land te blijven of dat u met een andere vervoerder of ander vervoersmiddel uit dat land zult vertrekken.

10.6 VALUTA

We behouden ons het recht voor om restitutie te verlenen op de wijze waarop en in de valuta waarin het ticket is betaald.

10.7 VERLENER VAN RESTITUTIE VOOR TICKETS

Restitutie op initiatief van de passagier wordt uitsluitend verleend door de vervoerder die het ticket oorspronkelijk heeft afgegeven, of door zijn agent, mits deze hiertoe is gemachtigd.

ARTIKEL 11 - GEDRAG AAN BOORD VAN VLIEGTUIG

11.1 ALGEMEEN

Als u zich naar onze redelijke mening aan boord van het vliegtuig zodanig gedraagt dat u het vliegtuig of enig persoon of eigendom aan boord in gevaar brengt, dat u de bemanning in de uitvoering van haar taken belemmert, dat u nalaat enige instructies van de bemanning op te volgen, inclusief maar niet beperkt tot instructies met betrekking tot roken of het gebruik van alcohol of verdovende middelen, of dat u ongemak, onbehagen, schade of letsel aan andere passagiers of de bemanning veroorzaakt, kunnen we door ons noodzakelijk geachte maatregelen treffen om het voortduren van dergelijk gedrag te voorkomen, inclusief vrijheidsbeperking. Op elke plaats kunt u uit het vliegtuig worden gezet, kan u verder vervoer worden ontzegd en kunt u bij de relevante autoriteiten worden aangegeven met het oog op vervolging voor eventuele strafbare feiten die u aan boord van het vliegtuig hebt begaan.

11.2

Als we naar aanleiding van door u vertoond gedrag dat verboden is overeenkomstig artikel 11.1 naar ons redelijk goeddunken besluiten om het vliegtuig om te leiden met als doel u uit het vliegtuig te verwijderen, dient u alle redelijke, uit deze omleiding voortvloeiende kosten te betalen.

11.3 ELEKTRONISCHE APPARATEN

Om veiligheidsredenen kunnen we het gebruik van elektronische apparatuur aan boord van het vliegtuig verbieden of beperken, zoals:

ARTIKEL 12 - REGELINGEN VOOR AANVULLENDE SERVICES

12.1

Als we regelingen met derden voor u treffen om andere services dan luchtvervoer te leveren of als we een ticket of voucher afgeven met betrekking tot door derden verzorgd vervoer of door derden verzorgde services (anders dan luchtvervoer), zoals hotelreserveringen of autohuur, fungeren we daarbij slechts als uw agent. De algemene voorwaarden van de betreffende onafhankelijke leverancier zijn van toepassing.

12.2

Als we tevens grondvervoer voor u verzorgen, kunnen er andere voorwaarden op dit grondvervoer van toepassing zijn. Dergelijke voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar van ons of onze geautoriseerde agenten.

ARTIKEL 13 - REISDOCUMENTEN, TOEGANG, DOUANE EN BEVEILIGING

13.1 ALGEMEEN

13.1.1

U bent verantwoordelijk ervoor dat u in bezit bent van alle vereiste reisdocumenten en visa en voldoet aan alle wetten, voorschriften, verordeningen, eisen en reisverplichtingen van landen waaruit, waarnaar of waardoor u reist.

13.1.2

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die een passagier ondervindt omdat deze niet in het bezit is van dergelijke documenten of visa, of niet voldoet aan dergelijke wetten, voorschriften, verordeningen, eisen, regels of instructies.

13.2 REISDOCUMENTEN

Voorafgaand aan de reis dient u alle uitvoer-, invoer-, gezondheids- en andere documenten te overleggen die worden vereist door wetten, voorschriften, verordeningen, eisen of andere vereisten van de betrokken landen, en ons toestaan om hiervan kopieën te maken. We behouden ons het recht voor om vervoer te weigeren als u niet aan deze vereisten hebt voldaan of als uw reisdocumenten niet in orde lijken te zijn.

13.3 WEIGERING VAN TOEGANG

Als u de toegang tot enig land wordt geweigerd, bent u verantwoordelijk voor het betalen van eventuele boetes of kosten die ons door de betrokken overheid in rekening worden gebracht en voor de kosten van uw vervoer vanuit dat land. De vluchtprijs die u hebt betaald voor vervoer tot aan de plaats waarop u de toegang werd geweigerd, wordt niet door ons gerestitueerd.

13.4 PASSAGIER VERANTWOORDELIJK VOOR BOETES, DETENTIEKOSTEN, ENZOVOORT

Als we genoodzaakt zijn om een boete of sanctie te betalen of kosten te maken ten gevolge van het feit dat u niet hebt voldaan aan wetten, verordeningen, voorschriften, eisen of andere reisverplichtingen van de betrokken landen of niet de vereiste documenten hebt overgelegd, dient u ons desgevraagd het betaalde bedrag of de opgelopen kosten te vergoeden. We kunnen deze betalingen of kosten verrekenen met de waarde van eventueel ongebruikt vervoer voor uw ticket of met geldelijke middelen van u die we in ons bezit hebben.

13.5 DOUANECONTROLE

U dient desgevraagd mee te werken aan controle van uw bagage door de douane of andere overheidsfunctionarissen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade die u ondervindt tijdens dergelijke controle of vanwege uw weigering om aan deze controle mee te werken.

13.6 BEVEILIGINGSCONTROLE

U dient mee te werken aan eventuele beveiligingscontroles door overheden, luchthavenfunctionarissen, vervoerders of ons.

ARTIKEL 14 - ACHTEREENVOLGENDE VERVOERDERS

Vervoer dat door ons en andere vervoerders in het kader van één ticket of een bijbehorend ticket moet worden verzorgd, wordt in het kader van het Verdrag als één activiteit beschouwd. U dient hierbij echter rekening te houden met artikel 15.4.3.

ARTIKEL 15 - AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

15.1 AANSPRAKELIJKHEIDSBEPALINGEN

15.1.1

Onze aansprakelijkheid jegens u wordt gereguleerd door onze vervoersvoorwaarden en de aansprakelijkheid van de overige vervoerders die bij uw reis betrokken zijn, wordt gereguleerd door hun eigen vervoersvoorwaarden.

15.1.2

Tenzij anderszins in deze Voorwaarden wordt aangegeven, zijn internationale reizen, zoals gedefinieerd in het Verdrag, onderhevig aan de aansprakelijkheidsbepalingen van het Verdrag.

15.2 AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN; VERWONDING OF ANDER LICHAMELIJK LETSEL VAN PASSAGIERS

15.2.1

Onze aansprakelijkheid met betrekking tot schade in geval van overlijden, verwonding of enig ander lichamelijk letsel van een passagier bij een ongeval is niet gebonden aan een financiële limiet, ongeacht of deze is gedefinieerd door wetten, verdragen of contracten.

15.2.2

Voor schade tot een bedrag van 113.100 SDR wijzen we onze aansprakelijkheid niet af en beperken we onze aansprakelijk niet door te bewijzen dat wij en onze agenten alle noodzakelijke maatregelen hebben getroffen om de schade te voorkomen of dat het voor ons of onze agenten onmogelijk was om dergelijke maatregelen te treffen. Onverminderd het voorgaande kan onze aansprakelijkheid krachtens het toepasselijk recht geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden als we bewijzen dat de schade is veroorzaakt door of dat hieraan een bijdrage is geleverd door de nalatigheid van de gewonde of overleden passagier. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor claims boven deze limiet indien we kunnen bewijzen dat:

  1. dergelijke schade niet te wijten was aan nalatigheid van ons of onze agent of aan een andere dienstfout; of
  2. dergelijke schade uitsluitend te wijten was aan de nalatigheid of een andere dienstfout van derden.

15.2.3

Zonder vertraging en uiterlijk vijftien dagen nadat de identiteit is vastgesteld van de natuurlijk persoon die recht heeft op compensatie, betalen we een voorschot dat eventueel nodig is om in directe economische behoeften te voorzien, in verhouding tot het ondervonden leed. Een dergelijk voorschot bedraagt bij een sterfgeval niet minder dan het equivalent van 16.000 SDR per passagier.

15.2.4

Een voorschot betekent niet dat we onze aansprakelijkheid erkennen en kan worden verrekend met bedragen die later op grond van onze aansprakelijkheid worden uitbetaald. Een dergelijk voorschot is niet terugvorderbaar, behalve (i) in gevallen waarin we bewijzen dat de schade is veroorzaakt door of dat hieraan een bijdrage is geleverd door de nalatigheid van de gewonde of overleden passagier, of (ii) in situaties waarbij in een later stadium wordt bewezen dat de persoon die het voorschot heeft ontvangen de schade heeft veroorzaakt of hieraan een bijdrage heeft geleverd door nalatigheid of dat hij of zijn niet de persoon blijkt te zijn die recht had op compensatie.

15.2.5

De verzekeringsverplichtingen in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2407/94 van de Raad worden geïnterpreteerd als eis dat we beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering met een dekking van ten minste 113.000 SDR per passagier en verder tot aan een redelijk niveau.

15.2.6

We zijn niet verantwoordelijk voor ziekte, verwonding of handicap, inclusief overlijden, die kan worden toegeschreven aan uw lichamelijke gesteldheid, of voor verslechtering van deze gesteldheid.

15.3 AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE AAN BAGAGE

15.3.1

We zijn niet aansprakelijk voor schade aan niet-ingecheckte bagage, tenzij deze schade door onze nalatigheid is veroorzaakt.

15.3.2

We zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade aan ingecheckte bagage wanneer het incident dat de schade heeft veroorzaakt, heeft plaatsgevonden aan boord van ons vliegtuig of tijdens enige periode dat we de ingecheckte bagage onder onze hoede hadden. Wij zijn niet aansprakelijk indien en voor zover de schade het gevolg was van de intrinsieke tekortkoming, kwaliteit of onvolkomenheid van de bagage. Behalve in het geval waarin een dienstfout heeft plaatsgevonden met als doel schade te veroorzaken of op baldadige wijze en met de wetenschap dat er waarschijnlijk schade zou ontstaan, blijft onze algemene aansprakelijkheid in het geval van schade aan ingecheckte bagage beperkt tot 1.131 SDR per passagier, tenzij u uiterlijk bij het inchecken de hogere waarde van uw bagage specifiek hebt aangegeven en een speciale toeslag hebt betaald.

15.3.3

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die door uw bagage wordt veroorzaakt. U bent verantwoordelijk voor enige schade die door uw bagage aan andere personen of eigendommen wordt veroorzaakt, inclusief onze eigendommen.

15.4 ALGEMEEN

15.4.1

Onze aansprakelijkheid voor schade wordt overeenkomstig toepasselijk recht verminderd met enige nalatigheid uwerzijds die de schade heeft veroorzaakt of hieraan heeft bijgedragen.

15.4.2

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit onze handhaving van toepasselijke wetgeving of overheidsregels en -voorschriften of uit het feit dat u deze niet in acht hebt genomen.

15.4.3

We zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade die optreedt tijdens vluchten of vluchtsegmenten waarvoor onze luchtvaartmaatschappijcode is aangegeven in het vak Carrier van het ticket voor die vlucht of dat vluchtsegment. Als we een ticket afgeven of bagage inchecken voor vervoer door een andere vervoerder, doen we dit slechts als agent van de andere vervoerder. Desalniettemin kunt u met betrekking tot ingecheckte bagage een claim indienen jegens de eerst- of laatstgenoemde vervoerder.

15.4.4

Tenzij er andere specifieke bepalingen in deze Voorwaarden gelden, zijn we uitsluitend aansprakelijk jegens u voor een verhaalbare schadevergoeding voor aantoonbare verliezen en kosten overeenkomstig het Verdrag.

15.4.5

Het vervoerscontract, inclusief deze vervoersvoorwaarden en uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid, is in dezelfde mate van toepassing op onze geautoriseerde agenten, medewerkers en vertegenwoordigers als deze op ons van toepassing zijn. Het totaalbedrag dat kan worden verhaald op ons en dergelijke geautoriseerde agenten, medewerkers, vertegenwoordigers en andere personen, is niet hoger dan het bedrag van onze eventuele eigen aansprakelijkheid.

15.4.6

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt met geen enkele bepaling in deze vervoersvoorwaarden afstand gedaan van de uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid overeenkomstig het Verdrag of het toepasselijk recht.

15.4.7

Niets in deze vervoersvoorwaarden:

ARTIKEL 16 - TIJDSBEPERKINGEN VOOR CLAIMS EN STAPPEN

16.1 KENNISGEVING VAN BAGAGECLAIMS

Als de drager van het bagagebewijs zonder klachten de bagage ten tijde van aflevering accepteert, vormt dit voldoende bewijs dat de bagage in goede staat en conform het vervoerscontract is afgeleverd, tenzij u anderszins aannemelijk weet te maken.

Als u een claim wenst in te dienen of stappen wenst te ondernemen met betrekking tot schade aan ingecheckte bagage, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen zodra u de schade hebt opgemerkt, maar uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de bagage. Als u een claim wenst in te dienen of stappen wenst te ondernemen met betrekking tot vertraging van ingecheckte bagage, dient u ons binnen eenentwintig dagen nadat de bagage aan u ter beschikking is gesteld hiervan op de hoogte te stellen. Dergelijke kennisgevingen moeten altijd schriftelijk worden verstrekt.

16.2 BEPERKING VAN STAPPEN IN VERBAND MET SCHADE

Enig recht op schadevergoeding vervalt als de kwestie niet binnen twee jaar na aankomst op de plaats van bestemming, de datum waarop het vliegtuig volgens planning had moeten arriveren of de datum waarop het vervoer is stopgezet, aanhangig is gemaakt. De methode voor berekening van de beperkingsperiode wordt bepaald door de rechtbank die de zaak in behandeling neemt.

ARTIKEL 17 - OVERIGE VOORSCHRIFTEN EN VOORWAARDEN

Vervoer van u en uw bagage wordt tevens verzorgd overeenkomstig bepaalde andere voorschriften en voorwaarden die op ons van toepassing zijn of door ons zijn aangenomen. Deze voorschriften en voorwaarden zijn van belang omdat ze van tijd tot tijd kunnen veranderen. Ze hebben onder andere betrekking op:

  1. het vervoer van minderjarigen zonder begeleiding, zwangere vrouwen en zieke passagiers;
  2. beperkingen voor het gebruik van elektronische apparaten en artikelen aan boord van het vliegtuig;
  3. alcoholgebruik en roken aan boord;
  4. het vervoer van dieren;
  5. het formaat/gewicht van bagage; en
  6. passagiers met mobiliteitsbeperkingen.

Dergelijke voorschriften en voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar bij ons of onze geautoriseerde agenten.

ARTIKEL 18 - INTERPRETATIE

De titel van elk artikel van deze vervoersvoorwaarden is slechts ver ondersteuning bedoeld en dient niet te worden gebruikt om de tekst te interpreteren.

Aer Lingus Limited - EI
Head Office,
Dublin Airport,
Dublin,
Ierland