Aer Lingus home page

BENDROSIOS VEŽIMO SĄLYGOS
(KELEIVIŲ IR BAGAŽO)

įsigalioja 2004 m. spalio 10 d.
STRAIPSNIS TEMA
1 Sąvokos
2 Taikymas
3 Bilietai
4 Bilietų kainos, mokesčiai, rinkliavos ir valiuta
5 Rezervavimas
6 Registracija ir įlaipinimas
7 Atsisakymas vežti ir vežimo apribojimai
8 Bagažas
9 Tvarkaraščiai, skrydžių atidėjimas, atšaukimas ir atsisakymo įlaipinti kompensacija
10 Pinigų grąžinimas
11 Elgesys lėktuve
12 Papildomų paslaugų teikimas
13 Kelionės dokumentai, įvažiavimas, muitinės ir saugos patikrinimas
14 Kiti vežėjai
15 Atsakomybė
16 Pretenzijų ir veiksmų laiko apribojimai
17 Kitos nuostatos ir sąlygos
18 Interpretavimas

1 STRAIPSNIS - SĄVOKOS

Šiose sąlygose vartojamos sąvokos turi šias reikšmes:MES, MūSų, MUS ir MUMIS - "Aer Lingus Limited".

JŪS, JŪSŲ ir JUS - bet kuris asmuo, išskyrus įgulos narius, vežamas lėktuvu pagal bilietą. (Taip pat žiūrėti "Keleivio" sąvokos apibrėžimą).

BAGAŽAS - Jūsų asmeninė nuosavybė, kurią pasiimate į kelionę. Jei nenurodyta kitaip, bagažą sudaro Jūsų Registruotasis ir Neregistruotasis bagažas.

BAGAŽO KVITAS - Bilieto dalys, susijusios su Jūsų Registruotojo bagažo vežimu.

BAGAŽO INDENTIFIKAVIMO ETIKETĖ - dokumentas, išduotas specialiai Registruotajam bagažui identifikuoti.

BILIETAS - dokumentas, pavadintas "Keleivio bilietas ir bagažo kvitas", Maršrutas/kvitas arba Elektroninis bilietas, Išduotas Mūsų arba Mūsų vardu, susidedantis iš Sutarties sąlygų, pastabų ir Kuponų.

DIENOS - kalendorinės dienos, įskaitant visas septynias savaitės dienas. Jei siunčiamas pranešimas, diena, kurią jis buvo išsiųstas, nėra skaičiuojama. Kai nustatomas Bilieto galiojimo trukmė, diena, kurią Bilietas buvo išduotas arba prasideda skrydis nėra skaičiuojama.

ELEKTRONINIS KUPONAS - elektroninis skrydžio kuponas ar kitas galiojantis dokumentas, saugomas Mūsų duomenų bazėje.

ELEKTRONINIS BILIETAS - Mūsų arba Mūsų vardu išduotas Maršrutas/kvitas ir (arba) Elektroniniai kuponai, ir (arba), jei taikoma, įlaipinimo dokumentas.

ĮGALIOTASIS ATSTOVAS - pardavimo keleiviams agentas, kuriam mes suteikėme teisę atstovauti mums parduodant mūsų oro transporto paslaugas.

JUNGIAMASIS SKRYDIS - vėlesnis skrydis, kurį turime įvykdyti Mes arba kitas Vežėjas pagal vieną Bilietą arba Sudėtinį bilietą.

KELEIVIO KUPONAS arba KELEIVIO KVITAS - taip pažymėta Mūsų arba Mūsų vardu išduota Bilieto dalis, kurią Jūs turite išsaugoti.

KELEIVIS - bet kuris asmuo, išskyrus įgulos narius, vežamas lėktuvu pagal Bilietą. (Taip pat žiūrėti JūS, JūSų ir JUS sąvokos apibrėžimą).

KONVENCIJA - kuris nors iš šių taikytinų dokumentų:

KUPONAS - popierinis Skrydžio kuponas arba Elektroninis kuponas, suteikiantis teisę jame įvardytam keleiviui keliauti konkrečiu skrydžiu, kuris nurodytas Kupone.

MARŠRUTAS/KVITAS - dokumentas arba dokumentai, kuriuos Mes išduodame Keleiviams, turintiems Elektroninius bilietus, kuriuose nurodytas Keleivio vardas ir pavardė, skrydžio informacija ir pastabos.

NEREGISTRUOTASIS BAGAŽAS - visas Bagažas, kuris nepriklauso Jūsų Registruotajam bagažui.

NUMATYTOS SUSTOJIMO VIETOS - vietos, išskyrus išvykimo ir atvykimo punktus, nurodytos Biliete arba Mūsų tvarkaraščiuose kaip suplanuotos Jūsų maršruto sustojimo vietos.

ORO LINIJŲ BENDROVĖS KODAS - dviejų simbolių arba trijų raidžių kodas, identifikuojantis konkretų oro vežėją.

REGISTRUOTASIS BAGAŽAS - Bagažas, kurį mes priimame iš jūsų saugoti ir kuriam išdavėme Bagažo kvitą.

REGISTRACIJOS TERMINAS - oro linijų nustatytas terminas, iki kurio Jūs turite atlikti visus registracijos formalumus ir gauti įlaipinimo taloną.

SKRYDŽIO KUPONAS - Bilieto dalis su užrašu "good for passage" arba Elektroninio bilieto atveju - Elektroninis kuponas, kuriame nurodytos konkrečios vietos, iš kurių į kurias vykstate.

SST - Tarptautinio valiutos fondo apibrėžtos specialiosios skolinimosi teisės. šiose vežimo sąlygose nurodomos sumos JAV doleriais yra tik orientacinės. Tikroji Mūsų mokama žalos atlyginimo suma bus konvertuojama į Airijos valiutą tą dieną, kai teismas nustatys žalos atlyginimo sumą, kurią Mes turime sumokėti, pagal tai, kaip patvirtinta Airijos centrinio banko arba kitu atveju - kaip numato taikytini įstatymai.

SUTARTIES SĄLYGOS - sąlygos, išdėstytos arba pateiktos kartu su Bilietu ar Maršrutu/kvitu, ir taip įvardytos. į jas kaip nuoroda įtraukiamos šios Vežimo sąlygos ir pastabos.

SUDĖTINIS BILIETAS - Bilietas, išduotas Jums kaip priedas prie kito Bilieto ir drauge sudarantis bendrą vežimo sutartį.

SUSTOJIMAS - planuotas sustojimas Jūsų kelionės metu, esantis tarp išvykimo ir atvykimo vietų.

TARIFAS - viešai paskelbtos bilietų kainos, mokesčiai ir (arba) susijusios oro linijų Vežimo sąlygos, jei reikia, patvirtintos atitinkamų institucijų.

VEŽĖJAS - oro transporto vežėjas, kitas nei Mes, kurio oro linijų bendrovės kodas nurodytas ant jūsų Bilieto arba Jungiamojo bilieto.

ŽALA - Keleivio mirtis, sužeidimas ar kūno sužalojimas, dalinis arba visiškas praradimas, vagystė ar kitokia žala, patirta arba susijusi su vežimu ar kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis.

į viršų ^

2 STRAIPSNIS - TAIKYMAS

2.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

Jeigu 2.2, 2.4 ir 2.5 punktuose nenurodyta kitaip, Mūsų vežimo taisyklės taikomos tik tiems skrydžiams ar skrydžių atkarpoms, kurių Bilieto laukelyje "Vežėjas", nurodytas Mūsų pavadinimas arba Oro linijų bendrovės kodas.

2.2 UŽSAKOMIEJI SKRYDŽIAI

Jei vežama pagal užsakomojo skrydžio sutartį, šios Vežimo sąlygos taikomos tik tiek, kiek jos minimos ar kitaip nurodomos užsakomojo skrydžio sutartyje arba Biliete.

2.3 BENDRASIS KODAS

Kai kurioms paslaugoms teikti mes esame sudarę sutartis su kitais Vežėjais, vadinamas "Bendrojo kodo" susitarimais. Tai reiškia, kad net jei rezervavote vietą Mūsų skrydyje ir turite Bilietą, kuriame vežėjo laukelyje nurodytas Mūsų pavadinimas ar Oro linijų bendrovės kodas, skrydį gali atlikti kitas Vežėjas. Tokiais atvejais Mes arba Mūsų įgaliotieji atstovai informuos Jus apie skrydį atliekantį Vežėją kelionės rezervavimo metu.

2.4 ĮSTATYMŲ VIRŠENYBĖ

Jei šios Vežimo sąlygos prieštarauja mūsų Tarifams ar taikytiniems įstatymams, tokiu atveju tokie Tarifai ar įstatymai bus viršesni.Jei bet kuri šių Vežimo sąlygų prieštarauja taikytiniems įstatymams, kitos sąlygos vis tiek bus laikomos galiojančiomis.

2.5 SĄLYGŲ VIRŠENYBĖ

Jeigu šiose Vežimo sąlygose nenurodyta kitaip, esant prieštaravimų tarp šių Vežimo sąlygų ir bet kokių kitų Mūsų nuostatų, susijusių su atskirais klausimais, šios Vežimo sąlygos laikomos viršesnėmis.

į viršų ^

3 STRAIPSNIS - BILIETAI

3.1 BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1.1

Mes vežame tik Keleivį, kurio vardas ir pavardė nurodyti Biliete, todėl Jūs turėsite pateikti atitinkamą tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3.1.2

Jei kitaip nenurodyta 3.1.4 straipsnyje, pagal Mūsų nuostatas Bilietas negali būti perleistas kitam asmeniui.

3.1.3

Kai kurie Bilietai parduodami kainomis, kurių visa arba dalis gali būti negrąžinama. Su bilieto kainos sąlygomis turėtumėte susipažinti užsakydami bilietus ir pasirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančią kainą. Tam tikrais atvejais naudinga turėti atitinkamą draudimą, kuris padengtų išlaidas, jei jums reikėtų atšaukti savo Bilietą arba negalėtumėte keliauti.

3.1.4

Mes arba Mūsų įgaliotieji atstovai išduosime pakaitinį Bilietą kito asmens vardu šiomis sąlygomis:

Mes pakaitinį Bilietą taip pat išduosime pagal bet kokių atitinkamų teisės aktų, įgyvendinančių Tarybos direktyvos Nr. 90/314/EEC nuostatas, taikomas šalyje, kurioje buvo išduotas pradinis Bilietas, reikalavimus.

3.1.5

Bilietas yra ir visam laikui išlieka jį išdavusio Vežėjo nuosavybė.

3.1.6

Išskyrus jei turite Elektroninį bilietą, Jūs negalėsite skristi nepateikę galiojančio Bilieto su Skrydžio kuponu, skirtu būtent tam skrydžiui, ir visais kitais nepanaudotais Skrydžio kuponais bei Keleivio kuponu. Be to, Jums nebus leista skristi, jei pateiktas Bilietas bus sugadintas ar kaip kitaip pakeistas, o šiuos pakeitimus atlikome ne Mes ar Mūsų įgaliotieji atstovai. Elektroninio bilieto atveju Jums nebus leista skristi, jei nepateiksite tinkamo asmens dokumento ar įrodymų, kad galiojantis Elektroninis bilietas buvo išduotas jūsų vardu.

3.1.7(a)

Jeigu pametėte ar sugadinote Bilietą (ar jo dalį) arba negalite pateikti Bilieto su Keleivio kuponu ir visais nepanaudotais Skrydžio kuponais, Jūsų prašymu mes pakeisime tokį Bilietą (arba jo dalį) ir išduosime naują Bilietą, jei tuo metu pakaks įrodymų, kad galiojantis skrydžio (-ių) Bilietas buvo tinkamai išduotas, ir Jūs pasirašysite pasižadėjimą kompensuoti Mums bet kokias išlaidas ir nuostolius, neviršijančius pradinio bilieto kainos, kuriuos Mes arba kitas Vežėjas neišvengiamai ir pagrįstai patirtume dėl netinkamo tokio Bilieto panaudojimo. Mes nereikalausime Jūsų atlyginti nuostolius, patirtus dėl Mūsų pačių aplaidumo. Bilietą išdavęs Vežėjas gali už šią paslaugą reikalauti pagrįsto administracinio mokesčio, jeigu Bilietas buvo prarastas arba sugadintas ne dėl išdavusio vežėjo arba jo atstovo kaltės.

3.1.7(b)

Jeigu tokie įrodymai nepateikiami arba Jūs nepasirašysite minėto pasižadėjimo, naują Bilietą išdavęs Vežėjas gali Jūsų pareikalauti už pakaitinį Bilietą sumokėti visą Bilieto kainą siekiančią sumą, kurią vėliau atlyginsime, jei pradinis Bilietą išdavęs Vežėjas įsitikins, kad prarastas arba sugadintas Bilietas nebuvo panaudotas iki jo galiojimo pabaigos. Jei pradinį Bilietą rasite iki jo galiojimo laiko pabaigos ir jį pateiksite naują Bilietą išdavusiam Vežėjui, bilieto pateikimo metu jums bus išmokėta minėta kompensacija.

3.1.8

Bilietas yra vertingas dokumentas ir jūs turėtumėte imtis atitinkamų priemonių, kad jis nebūtų pamestas ar pavogtas.

3.2 GALIOJIMO LAIKAS
3.2.1

Jei Biliete, šiose sąlygose ar taikomuose Tarifuose (kurie gali riboti bilieto galiojimo laiką ir šis apribojimas bus nurodytas Biliete) nenurodyta kitaip, Bilietas arba kvitas galioja:

3.2.1(a)

vienus metus nuo išdavimo datos; arba

3.2.1(b)

jei pirmoji kelionė įvyksta per vienus metus nuo išdavimo datos, - vienus metus nuo pirmosios kelionės su šiuo Bilietu datos.

3.2.2

Jeigu Jūs negalite išvykti Bilieto galiojimo laikotarpiu, nes jums paprašius Mes negalime patvirtinti Jūsų rezervavimo, tokio Bilieto galiojimo laikas bus pratęstas arba Jums bus grąžinti pinigai pagal 10 straipsnį.

3.2.3

Jei dėl ligos nebegalite tęsti pradėtos kelionės Bilieto galiojimo laikotarpiu, Mes galime pratęsti Jūsų Bilieto galiojimo laikotarpį, kol jūs galėsite toliau keliauti, arba iki Mūsų pirmo skrydžio po šios datos iš vietos, nuo kurios norite pratęsti kelionę, jei yra jūsų Bilieto kainą atitinkančios klasės vietų. Liga turi būti pavirtinta medicinine pažyma. Jeigu Bilieto Skrydžio kuponuose arba Elektroninio bilieto atveju - Elektroniniame kupone nurodyti vienas ar daugiau Sustojimų, tokio Bilieto galiojimo laikas gali būti pratęstas ne daugiau kaip trims mėnesiams nuo pažymoje nurodytos datos. Esant tokioms aplinkybėms, Mes tokiu pat būdu pratęsime Jus lydinčių artimiausių giminaičių Bilietų galiojimo laiką.

3.2.4

Jei kelionės metu Keleivis miršta, jį lydinčių asmenų Bilietai gali būti pakeisti, panaikinant minimalaus buvo sąlygą arba pratęsiant galiojimo laiką. Jei miršta kelionę pradėjusio Keleivio artimi giminaičiai, šio Keleivio ir jį lydinčių artimiausių giminių Bilietai gali būti pakeisti tokiu pat būdu. Tokie pakeitimai gali būti atlikti tik pateikus galiojantį mirties liudijimą ir galiojimo laikas negali būti pratęstas ilgiau nei keturiasdešimt penkioms (45) Dienoms nuo mirties datos.

3.3

KUPONŲ SEKA IR NAUDOJIMAS

3.3.1

Jūsų įsigytas Bilietas galioja tik Biliete nurodytam vežimui, nuo išvykimo vietos per Numatytas sustojimo vietas iki galutinio kelionės tikslo vietos. Jūsų Bilieto kaina nustatoma pagal Tarifą ir mokama už vežimą, nurodytą Biliete. Tai sudaro Mūsų sutarties su Jumis pagrindinę dalį. Bilietas nebus pripažįstamas ir taps negaliojančiu, jei visi kuponai nebus panaudoti Biliete nurodyta seka.

3.3.2

Norėdami keisti bet kokią savo kelionės detalę, turite su Mumis susisiekti iš anksto. Bus apskaičiuota nauja Jūsų vežimo kaina ir Jūs galėsite pasirinkti sutikti su nauja kaina arba nekeisti savo Biliete nurodyto vežimo sąlygų.

3.3.3

Jeigu Jūs pakeisite savo vežimo detales be mūsų sutikimo, mes perskaičiuosime tikrosios Jūsų kelionės kainą. Turėsite sumokėti visą Jūsų sumokėtos kainos ir pakeistam vežimui taikomos kainos skirtumą. Mes arba Mūsų įgaliotieji atstovai kompensuosime Jums skirtumą, jei naujoji kaina pasirodys mažesnė, kitu atveju - Jūsų nepanaudoti Kuponai neteks vertės.

3.3.4

Turėkite omenyje, kad kai kurie pakeitimai gali neturėti įtakos bilieto kainai, tačiau kiti, pvz., išvykimo vietos pakeitimas (pavyzdžiui, jei neskrendate pirmosios atkarpos) arba kelionės krypties pakeitimas, gali padidinti kainą. Dažniausiai bilietų kainos galioja tik Biliete nurodytomis datomis bei nurodytam skrydžiui ir jų pakeisti negalima arba tai galima padaryti tik už papildomą mokestį.

3.3.5

Kiekvienas Jūsų Bilieto Skrydžio kuponas bus priimtas vežti tokia aptarnavimo klase, tą dieną ir tuo skrydžiu, kaip buvo rezervuota. Kai Bilietas išduodamas nenurodant tikslaus užsakymo, vietas galima rezervuoti vėliau, atsižvelgiant į Mūsų Tarifą ir laisvas pageidaujamo skrydžio vietas.

3.3.6

Turime Jus informuoti, kad jei neatvyksite skristi Mus iš anksto apie tai neįspėję, Mes galime atšaukti kitus Jūsų užsakymo skrydžius. Jei Mus apie tai įspėsite iš anksto, Mes neatšauksime kitų Jūsų rezervuotų skrydžių, tačiau tokiu atveju bus taikomos 3.3.4 punkto sąlygos.

3.4 BILIETUOSE NURODYTAS VEŽĖJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Biliete vietoj Mūsų pavadinimo gali būti nurodytas "Aer Lingus" Bendrovės kodas. Mūsų būstinė yra Dublino oro uoste, Dubline, Airijoje. Norėdami su Mumis susisiekti, žiūrėkite mūsų darbo grafiką arba apsilankykite svetainėje aerlingus.com.

į viršų ^

4 STRAIPSNIS - BILIETŲ KAINOS, MOKESČIAI, RINKLIAVOS IR VALIUTA

4.1 BILIETŲ KAINOS

Jei aiškiai nenurodyta kitaip, į bilieto kainą įskaičiuotas tik vežimas nuo išvykimo vietos oro uosto iki atvykimo vietos oro uosto. į bilieto kainą neįeina žemės transporto paslaugos tarp oro uostų bei tarp oro uostų ir miesto stočių. Jūsų bilieto kaina bus apskaičiuota pagal Mūsų Tarifą, galiojantį Bilieto pirkimo datą, už kelionę konkrečiomis datomis ir ant jo nurodytu maršrutu. Jei norėsite pakeisti savo maršrutą ar kelionės datas, tai gali turėti įtakos bilieto kainai.

4.2 MOKESČIAI IR RINKLIAVOS

Valstybės, kitų institucijų ar oro uosto operatoriaus nustatytus taikomus mokesčius mokate Jūs. Bilieto pirkimo metu Jus informuos apie mokesčius ir rinkliavas, neįskaičiuotas į bilieto kainą, kurių dauguma paprastai būna atskirai nurodyta Biliete. Oro transporto mokesčiai ir rinkliavos nuolat keičiasi ir gali būti įvesti po Bilieto išdavimo. Jei padidėjo biliete Nurodyti mokesčiai ar rinkliavos, Jūs turėsite juos sumokėti. Taip pat turėsite sumokėti po Bilieto išdavimo įvestus naujus mokesčius ar rinkliavas. Tačiau jei kokie nors mokesčiai ar rinkliavos, kuriuos Mums sumokėjote Bilieto pirkimo metu, panaikinami ar sumažinami ir jums nebetaikomi arba taikoma mažesnė suma, Jūs galėsite reikalauti kompensacijos. Jei Jūs neišvykote į kelionę, galite raštu pareikalauti grąžinti visą sumokėtų mokesčių ir rinkliavų sumą, tokiu atveju už pinigų grąžinimą gali būti imamas atitinkamas administracinis mokestis.

4.3 VALIUTA

Bilietų kainos, mokesčiai ir rinkliavos mokami tos šalies, kurioje išduodamas Bilietas, valiuta, išskyrus atvejus, kai konkrečią valiutą nurodome Mes arba Mūsų įgaliotieji atstovai prieš mokėjimą arba jo metu (pavyzdžiui, jeigu vietos valiuta nekonvertuojama). Mes, savo nuožiūra, galime priimti mokestį kita valiuta.

į viršų ^

5 STRAIPSNIS - REZERVAVIMAS

5.1 REZERVAVIMO REIKALAVIMAI
5.1.1

Mes arba Mūsų įgaliotasis atstovas užregistruosime Jūsų užsakymą (-us). Jūsų prašymu pateiksime raštišką Jūsų užsakymo (-ų) patvirtinimą.

5.1.2

Tam tikrų kainų bilietams numatomos sąlygos, kurios riboja arba neleidžia atšaukti užsakymų.

5.2

SUMOKĖJIMO UŽ BILIETĄ TERMINAI

Jei nesumokėjote už Bilietą iki nurodyto termino, kurį nustatėme Mes arba Mūsų įgaliotasis atstovas, galime atšaukti jūsų užsakymą.

5.3 ASMENINIAI DUOMENYS

Jūsų pateiktus asmeninius duomenis galime naudoti šiais tikslais:

šiais tikslais Mes galime Jūsų asmeninius duomenis perduoti:

Kai kurios iš šių kompanijų/juridinių asmenų gali būti įsikūrę už Europos Sąjungos ribų.

Taip pat Jūsų asmeninius duomenis mes galime panaudoti teikdami Jums informaciją, kuri, Mūsų nuomone, galėtų Jus sudominti. Tai gali būti informacija apie "Aer Lingus" ar kitų Vežėjų bei paslaugų teikėjų siūlomas paslaugas, produktus, specialius pasiūlymus ir reklama. Tačiau Jūs galėsite rinktis, ar norite gauti tokią informaciją.

5.4 VIETOS

Mes stengiamės patenkinti prašymus iš anksto rezervuoti tam tikras vietas, tačiau negalime garantuoti jokios konkrečios vietos. Mes pasiliekame teisę paskirti ar perskirstyti vietas bet kuriuo metu, net po įlaipinimo į lėktuvą. To gali prireikti dėl skrydžio vykdymo ar saugos priežasčių.

5.5 PAKARTOTINIS REZERVAVIMO PATVIRTINIMAS

Tolesnių arba grįžimo skrydžių užsakymus gali tekti dar kartą patvirtinti per numatytą laiko tarpą. Mes Jus informuosime, kada reikės pakartotinai patvirtinti ir kaip bei kur tai reikės padaryti. Jei Jūs pakartotinai nepatvirtinote, kai to buvo paprašyta, Mes galime atšaukti Jūsų tolesnius arba grįžimo užsakymus. Tačiau jei Jūs Mus informuojate, kad vis dar norite keliauti ir lėktuve dar yra laisvų vietų, mes atnaujinsime Jūsų užsakymus ir Jus vešime. Jeigu lėktuve nebėra laisvų vietų, mes pagal galimybes pasistengsime jus nuskraidinti iki kitos arba galutinės Jūsų kelionės vietos.

5.5.2

Informacijos apie kitų įtrauktų Vežėjų papildomo patvirtinimo reikalavimus teiraukitės jų pačių. Jei reikia, Jūs turite pakartotinai patvirtinti užsakymą Vežėjui, kurio kodas nurodytas skrydžio Biliete.

5.6 TOLESNIŲ SKRYDŽIŲ REZERVAVIMO ATŠAUKIMAS

Turime Jus informuoti, kad jei neatvykstate skristi Mus iš anksto apie tai neįspėję, Mes galime atšaukti tolesnius ir grįžtamuosius Jūsų rezervuotus skrydžius. Tačiau jei Mus įspėsite iš anksto, Mes neatšauksime Jūsų tolesnių rezervuotų skrydžių.

į viršų ^

6 STRAIPSNIS - REGISTRACIJA IR ĮLAIPINIMAS

6.1

Registracijos terminai kiekviename oro uoste yra skirtingi ir Mes rekomenduojame Jums iš anksto sužinoti šiuos Registracijos terminus ir jų laikytis. Jūsų kelionė bus sklandesnė, jei pasiliksite pakankamai laiko, kad spėtumėte užsiregistruoti. Mes pasiliekame teisę atšaukti Jūsų užsakymą, jei nesilaikysite numatytų registracijos terminų. Mes arba Mūsų įgaliotieji atstovai Jus informuos apie Registracijos terminą prieš pirmąjį skrydį Mūsų oro linijomis. Visų tolesnių savo kelionės skrydžių Registracijos terminus turite sužinoti patys. Mūsų skrydžių Registracijos terminus galite rasti Mūsų tvarkaraštyje arba gauti iš Mūsų ar Mūsų įgaliotųjų atstovų.

6.2

Prie įlaipinimo vartų turite būti ne vėliau kaip Mūsų registracijos metu nurodytu laiku.

6.3

Jums laiku neatvykus prie įlaipinimo vartų, Mes galime atšaukti Jūsų rezervuotą vietą.

6.4

Mes neatsakome už nuostolius ar išlaidas, patirtas dėl Registracijos terminų nesilaikymo ar laiku neatvykus prie įlaipinimo vartų.

6.5

Mes neatsakome už nuostolius ar išlaidas, patirtas dėl Registracijos terminų nesilaikymo ar laiku neatvykus prie įlaipinimo vartų.

į viršų ^

7 STRAIPSNIS - ATSISAKYMAS VEŽTI IR VEŽIMO APRIBOJIMAI

7.1 TEISĖ ATSISAKYTI VEŽTI

Dėl pagrįstų priežasčių savo nuožiūra, Mes galime atsisakyti vežti Jus ar Jūsų Bagažą, jei raštu Jums pranešėme, kad nuo šio pranešimo datos Mes niekada Jūsų nevešime. Taip pat Mes galime atsisakyti vežti Jus ar Jūsų Bagažą dėl kurios nors iš šių priežasčių:

7.1.1

to reikia imtis, laikantis bet kurių valstybės įstatymų, nuostatų ar įsakymų;

7.1.2

Jūsų ar Jūsų Bagažo vežimas gali sukelti pavojų kitų keleivių ar įgulos saugumui, sveikatai ar turtui;

7.1.3

Jūsų fizinė ir psichinė būklė, įskaitant apsvaigimą nuo alkoholio ar narkotikų, kelia pavojų Jums patiems, keleiviams, įgulai ar turtui;

7.1.4

Jūs pasižymėjote netinkamu elgesiu ankstesnio skrydžio metu ir Mes galime manyti, kad toks elgesys gali pasikartoti;

7.1.5

Jūs atsisakėte būti patikrinti saugumo tarnybų;

7.1.6

Jūs nesumokėjote bilieto kainos, taikomų mokesčių ir rinkliavų;

7.1.7

Jūs elgėtės agresyviai arba įžeidžiančiai su mūsų personalu žemėje arba lėktuvo įgula;

7.1.8

Jūs neturite galiojančių kelionės dokumentų, galite siekti įvažiuoti į šalį per kurią vykstate tranzitu arba į kurią vykti neturite galiojančių kelionės dokumentų, sunaikinote galiojančius kelionės dokumentus skrydžio metu arba atsisakėte pateikti savo kelionės dokumentus lėktuvo įgulai, kai buvote paprašyti tai padaryti;

7.1.9

Jūs negalite įrodyti, kad esate Biliete įvardytas asmuo;

7.1.10

Jūs pateikėte bilietą, kuris buvo įsigytas neteisėtai, įsigytas iš kito subjekto, o ne Mūsų ar Mūsų įgaliotojo atstovo, arba apie bilietą buvo pranešta, kad jis pavogtas arba pamestas, yra suklastotas arba Jūs negalite įrodyti, kad esate Biliete įvardytas asmuo;

7.1.11

Jūs nesilaikėte 3.3 punkte išvardytų reikalavimų dėl Kuponų sekos ir naudojimo, Jūs pateikėte Bilietą, kuris buvo išduotas arba pakeistas ne Mūsų ar Mūsų įgaliotųjų atstovų, arba Bilietas yra sugadintas;

7.1.12

Mes Jums išsiuntėme pranešimą apie draudimą, įspėjantį, kad Jums uždrausta skristi naudojantis mūsų paslaugomis;

7.1.13

Jūs nesilaikote Mūsų saugos reikalavimų.

7.2 SPECIALIOJI PAGALBA

Jei Mūsų lėktuvu planuoja keliauti jauni asmenys, neįgalūs asmenys, nėščios moterys, ligoniai ar kiti asmenys, kuriems reikia specialiosios pagalbos, tai reikia iš anksto suderinti su Mumis ir Mes jus informuosime apie tokios kelionės sąlygas. Keleivių su negalia, kurie Bilieto pirkimo metu Mus informavo apie savo specialiuosius reikalavimus, su kuriais mes sutikome, neatsisakysime vežti dėl šios negalios ar jų specialiųjų reikalavimų.

į viršų ^

8 STRAIPSNIS - BAGAŽAS

8.1 LEIDŽIAMAS NEMOKAMAS BAGAŽAS
Jūs galite nemokamai vežti tam tikrą bagažo kiekį, atsižvelgiant į Mūsų sąlygas ir apribojimus, kuriuos galite sužinoti apsilankę www.aerlingus.com arba pasiteiravę Mūsų ar Mūsų įgaliotųjų atstovų.

8.2 BAGAŽO VIRŠSVORIS
Jums reikės sumokėti už leidžiamo vežti nemokamo Bagažo viršsvorį. šiuos įkainius galite sužinoti iš Mūsų arba Mūsų įgaliotųjų atstovų.

8.3 DAIKTAI, KURIŲ NEGALIMA VEŽTI KAIP BAGAŽO
8.3.1
į savo Bagažą negalite įtraukti:

8.3.1.1
Daiktų, kurie gali būti pavojingi lėktuvui ar jame esantiems žmonėms ir turtui, nurodytų Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Saugaus pavojingų krovinių vežimo oro transportu techninėse instrukcijose bei Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) Pavojingų prekių vežimo taisyklėse ir mūsų nuostatose (daugiau informacijos suteiksime Jums paprašius);

8.3.1.2
Daiktų, kuriuos vežti draudžia šalyje, iš kurios išvykstama arba į kurią atvykstama, taikytini įstatymai, nuostatos ar įsakymai;

8.3.1.3
Daiktų, kuriuos mes pagrįstai laikome netinkamais vežti, nes jie yra pavojingi ir nesaugūs dėl savo svorio, dydžio, formos ar pobūdžio arba kurie yra trapūs ar lengvai pažeidžiami, atsižvelgiant į lėktuvo modelį. Informacija apie netinkamus vežti daiktus suteikiama pagal pageidavimą.

8.3.2
šaunamuosius ginklus ir amuniciją, išskyrus medžioklei ir sportui skirtą įrangą, draudžiama vežti kaip Bagažą. šaunamieji ginklai ir amunicija, skirta medžioklei ar sportui, gali būti priimti kaip Registruotasis bagažas. šaunamieji ginklai turi būti neužtaisyti, su uždėtu saugikliu bei tinkamai supakuoti. Amunicijos vežimą reglamentuoja ICAO ir IATA nuostatos, kaip nurodyta 8.3.1.1 skyriuje.

8.3.3
Ginklai, tokie kaip senoviniai šaunamieji ginklai, kardai, peiliai ir panašūs daiktai, gali, Mūsų nuožiūra, būti priimti kaip Registruotasis bagažas, tačiau jų nebus leidžiama įsinešti į lėktuvo saloną.

8.3.4
Registruotajame bagaže negali būti pinigų, papuošalų, tauriųjų metalų, kompiuterių, asmeninių elektroninių prietaisų, apyvarčių vertybinių popierių, vertybinių popierių ir kitų vertingų daiktų, verslo dokumentų, pasų, asmeninių vaistų ir kitų asmens tapatybės dokumentų ar pavyzdžių.

8.3.5
Jei, nepaisant draudimo, kurie nors daiktai, minimi 8.3.1, 8.3.2 ir 8.3.4 punktuose, bus įtraukti į Jūsų Bagažą, Mes neatsakome už šių daiktų praradimą ar sugadinimą

8.4 TEISĖ ATSISAKYTI VEŽTI
8.4.1
Vadovaudamiesi 8.3.2 ir 8.3.3 punktais Mes atsisakysime kaip Bagažą vežti daiktus, nurodytus 8.3 punkte, o išsiaiškinę apie tokių daiktų vežimą, mes galime atsisakyti toliau juos vežti.

8.4.2
Vadovaudamiesi 8.3.2 ir 8.3.3 punktais Mes atsisakysime kaip Bagažą vežti daiktus, nurodytus 8.3 punkte, o išsiaiškinę apie tokių daiktų vežimą, mes galime atsisakyti toliau juos vežti.

8.4.3
Mes galime atsisakyti vežti bet kokį Bagažą, kuris, mūsų pagrįsta nuomone, nėra saugiai supakuotas tinkamuose konteineriuose. Informacijos apie Mums netinkamą įpakavimą ir konteinerius galite gauti pagal pageidavimą.

8.5 TEISĖ APIEŠKOTI
Saugumo sumetimais Mes galime Jūsų paprašyti leisti Jus apieškoti ir apžiūrėti bei rentgenu peršviesti Jūsų Bagažą. Jeigu Jūs negalite dalyvauti, Jūsų Bagažas gali būti apieškotas be Jūsų, siekiant patikrinti, ar Jūs neturite ir ar Jūsų Bagaže nėra daiktų, nurodytų 8.3.1 punkte, bei kokių nors šaunamųjų ginklų, amunicijos ar kitų ginklų, kurie nebuvo Mums pateikti pagal 8.3.2 ar 8.3.3 punktus. Jei Jūs nesutinkate su tokiu reikalavimu, Mes galime atsisakyti vežti Jus ir Jūsų Bagažą. Jei apieškojimas ar apžiūra padaro Jums žalos arba peršvietimas rentgenu padaro žalos Jūsų vežamam Bagažui, Mes neatsakome už padarytą žalą, nebent tai įvyko dėl Mūsų kaltės ar aplaidumo.

8.6 REGISTRUOTASIS BAGAŽAS
8.6.1
Kai Mums pateiksite savo Bagažą, kurį norite užregistruoti, mes jį priimsime saugoti ir išduosime Bagažo identifikavimo etiketę kiekvienam Jūsų Registruotojo bagažo vienetui.

8.6.2
Ant Registruotojo bagažo turi būti nurodyti Jūsų vardas ir pavardė ar kiti asmens tapatybę patvirtinantys duomenys.

8.6.3
Registruotasis bagažas, kai tai įmanoma, bus vežamas tuo pačiu lėktuvu kaip ir Jūs, nebent Mes nuspręstume dėl saugos ar skrydžio vykdymo priežasčių jį vežti kitu skrydžiu. Jei Jūsų Registruotasis bagažas vežamas vėlesniu skrydžiu, Mes pristatysime jį Jums, išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus Jūs privalote dalyvauti muitinės patikrinime.

8.7 NEREGISTRUOTASIS BAGAŽAS
8.7.1
Mes nustatome maksimalius Jūsų Bagažo, kuris vežamas lėktuvu, matmenis ir (arba) svorį. Bagažas, kurį vežate lėktuvo salone, turi tilpti po priešais Jus esančia kėde arba uždarame saugojimo skyriuje lėktuvo salone. Jei Jūsų Bagažo negalima laikyti tokiu būdu arba jis viršija leistiną svorį ar dėl kokios nors priežasties yra laikomas nesaugiu, jis turi būti vežamas kaip Registruotasis bagažas.

8.7.2
Mes nustatome maksimalius Jūsų Bagažo, kuris vežamas lėktuvu, matmenis ir (arba) svorį. Bagažas, kurį vežate lėktuvo salone, turi tilpti po priešais Jus esančia kėde arba uždarame saugojimo skyriuje lėktuvo salone. Jei Jūsų Bagažo negalima laikyti tokiu būdu arba jis viršija leistiną svorį ar dėl kokios nors priežasties yra laikomas nesaugiu, jis turi būti vežamas kaip Registruotasis bagažas.

8.8 REGISTRUOTOJO BAGAŽO ATSIĖMIMAS IR PRISTATYMAS
8.8.1
Pagal 8.6.3 punktą Jūs privalote atsiimti savo Registruotąjį bagažą, kai tik jis bus pristatytas į Jūsų kelionės tikslo ar Sustojimo vietą. Jeigu jūs neatsiimsite Bagažo per nustatytą laiką, galime iš Jūsų imti saugojimo mokestį. Jei Registruotojo bagažo neatsiimsite per tris (3) mėnesius nuo jo pristatymo, galime jį išmesti neprisiimdami jokios atsakomybės.

8.8.2
Tik asmuo, turintis Bagažo kvitą ir Bagažo identifikavimo etiketę, turi teisę atsiimti Registruotąjį bagažą.

8.8.3
Jei Registruotąjį bagažą atsiimantis asmuo negali pateikti Bagažo kvito ar Bagažo identifikavimo etiketės, Bagažą tokiam asmeniui pristatysime tik su sąlyga, kad jis įrodys savo teisę į Bagažą.

8.9 GYVŪNAI
į savo transatlantinius skrydžius mes priimame vežti tik namines kates ir šunis. Jei Mes sutiksime vežti Jūsų gyvūnus, jie bus vežami laikantis šių sąlygų:

8.9.1
Jūs turite užtikrinti, kad gyvūnai būtų vežami tinkamose dėžėse, jie privalo turėti galiojančias sveikatos ir skiepų pažymas, įvežimo leidimus ir kitus dokumentus, kurių reikalauja įvežimo ir tranzito šalys ir kurių neturint, gyvūnų vežti nebus galima. Tokiam vežimui gali būti taikomos papildomos Mūsų nurodytos sąlygos, kurias galite sužinoti pagal pageidavimą.

8.9.2
Jei Jūsų gyvūnas yra priimtas kaip bagažas, jis kartu su savo konteineriu ir maistu nebus įtrauktas į Jūsų leidžiamą nemokamą Bagažą ir bus traktuojamas kaip bagažo viršsvoris, už kurį turėsite sumokėti taikomą mokestį.

8.9.3
šunys vedliai, lydintys Keleivius su negalia, bus vežami nemokamai kaip įprastas leidžiamas nemokamas bagažas, laikantis Mūsų nurodytų sąlygų, kurias galima sužinoti pagal pageidavimą.

8.9.4
Jei vežimui netaikomos Konvencijos atsakomybės nuostatos, Mes neatsakome už gyvūno, kurį sutikome vežti, sužeidimą, praradimą, susirgimą ar mirtį, jeigu tai įvyko ne dėl Mūsų aplaidumo.

8.9.5
Mes neatsakome už gyvūnų, neturinčių visų reikalingų išvežimo, įvežimo, sveikatos ir kitų dokumentų, įvežimą ar pervežimą per bet kurią šalį, valstiją ar teritoriją, o gyvūną vežantis asmuo turės Mums atlyginti bet kokias baudas, išlaidas, patirtus nuostolius ar įsipareigojimus, kurie buvo dėl to skirti.

į viršų ^

9 STRAIPSNIS - TVARKARAŠČIAI, SKRYDŽIŲ ATIDĖJIMAS, ATŠAUKIMAS IR ATSISAKYMO ĮLAIPINTI KOMPENSACIJA

9.1 TVARKARAŠČIAI
9.1.1
Skrydžių laikas, nurodytas tvarkaraščiuose, nuo paskelbimo datos iki faktinės kelionės datos gali keistis. Mes nelaiduojame už jį ir jis nėra Mūsų sutarties su Jumis dalis.

9.1.2
Prieš priimdami Jūsų užsakymą, Jus informuosime apie numatytą skrydžio laiką, kuris bus nurodytas ir Jūsų Biliete ar Maršrute/kvite. Gali būti, kad Mums reikės pakeisti Tvarkaraštyje numatytą skrydžio laiką jau po Jūsų Bilieto ar Maršruto/kvito išdavimo. Jei Mums pateiksite savo el. pašto adresą, Mes pasistengsime Jus informuoti apie tokius pakeitimus. Jei Jums nusipirkus Bilietą Mes pakeisime tvarkaraštyje numatytą išvykimo laiką daugiau nei dviem valandomis ir tai Jums bus nepriimtina, o Mes negalėsime užsakyti kito Jums priimtino skrydžio, Jūs galėsite atgauti pinigus pagal 10.2 punktą.

9.2 SKRYDŽIO ATŠAUKIMAS, MARŠRUTO KEITIMAS, ATIDĖJIMAS IR KT.
9.2.1
Mes imsimės visų reikalingų priemonių, kad išvengtume Jūsų ir Jūsų Bagažo vežimo atidėjimo. Norėdami išvengti skrydžio atidėjimo, išskirtiniais atvejais Mes galime pasirūpinti, kad Skrydį Mūsų vardu įvykdytų kitas Vežėjas ir (arba) kitu lėktuvu.

9.2.2
Jei kitaip nenustatyta Konvencijoje, pagal 9.2.3 punktą, jei Mes atšaukiame skrydį, negalime skrydžio įvykdyti, kaip numatyta tvarkaraštyje, nesustojame Jūsų kelionės tikslo arba Sustojimo vietoje arba dėl Mūsų kaltės Jūs nespėjate į rezervuotą Jungiamąjį skrydį, Mes, Jūsų pasirinkimu:

9.2.2.1
vešime jus anksčiausiu pagal tvarkaraštį įmanomu skrydžiu, kuriame bus vietos, be jokio papildomo mokesčio ir, jei reikia, pratęsime Jūsų bilieto galiojimo laiką; arba

9.2.2.2
per atitinkamą laiką nuvešime jus alternatyviu maršrutu į Jūsų Biliete nurodytą atvykimo vietą patys arba pasinaudodami kito Vežėjo paslaugomis arba kitokiomis tarpusavyje sutartomis transporto priemonėmis be papildomo mokesčio. Jei alternatyvaus maršruto bilieto kaina ir mokesčiai yra mažesni, nei Jūs sumokėjote, Mes jums kompensuosime skirtumą; arba

9.2.2.3
grąžinsime pinigus, remdamiesi 10.2 punkto nuostatomis.

9.2.3
Jei kitaip nenustatyta Konvencijoje, bet kuriuo iš 9.2.2 punkte nurodytų atvejų 9.2.2.1 - 9.2.2.3 punktuose numatytos priemonės yra vienintelės, kuriomis galite pasinaudoti, jokių kitų įsipareigojimų Jums neturime. Nepaisant anksčiau minėtų nuostatų, Mes neatsakome už jokius Jūsų nuostolius ar žalą, patirtą dėl 9.2.2 punkte numatytų atvejų ir, Mūsų nuožiūra, Jūs galėsite pasinaudoti 9.2.2 punkte nurodytomis priemonėmis, jei mes ėmėmės visų reikalingų priemonių, kad išvengtume tokios žalos arba jei Mes negalėjome tokių priemonių imtis.

9.2.4
Jei Mes negalime suteikti anksčiau patvirtintos vietos, Mes išmokėsime kompensaciją Keleiviams, kuriems nebuvo leista skristi, pagal taikytinus įstatymus ir Mūsų neįlaipinimo kompensacijų strategiją.

į viršų ^

10 STRAIPSNIS - PINIGŲ GRĄŽINIMAS

10.1
Mes grąžinsime pinigus už Bilietą ar jo nepanaudotą dalį pagal taikomos bilieto kainos sąlygas arba Tarifą tokia tvarka:

10.1.1
Jei kitaip nenurodyta šiame STRAIPSNYJE, pinigus turime teisę grąžinti Biliete įvardytam asmeniui arba asmeniui, kuris sumokėjo už Bilietą, jam pateikus pakankamus įrodymus apie tokį mokėjimą

.
10.1.2
Jei už Bilietą sumokėjo kitas, ne Biliete nurodytas, asmuo, o Biliete nurodytas pinigų grąžinimo apribojimas, Mes pinigus grąžinsime tik už Bilietą sumokėjusiam asmeniui arba pagal to asmens nurodymus.

10.1.3
Išskyrus atvejį, kai Bilietas buvo pamestas, pinigai grąžinami tik Mums pateikus Bilietą ir visus nepanaudotus Skrydžio kuponus.

10.2 PRIVERSTINIS PINIGŲ GRĄŽINIMAS
10.2.1
Jei Mes atšaukėme skrydį, nesilaikėme tvarkaraščio, nesustojome Jūsų kelionės tikslo arba Sustojimo vietoje arba dėl Mūsų kaltės Jūs praleidote jungiamąjį skrydį, Jums grąžinama suma bus lygi:

10.2.1.1
jei nebuvo panaudota jokia Bilieto dalis - sumai, lygiai bilieto kainos ir bet kokių sumokėtų mokesčių ir rinkliavų sumai;

10.2.1.2
jei buvo panaudota kokia nors Bilieto dalis - sumai, ne mažesnei nei bilieto kainos ir visų sumokėtų mokesčių bei rinkliavų ir kelionės atkarpai, kurios bilieto dalį sunaudojote, taikomos bilieto kainos skirtumas.

10.3 SAVANORIŠKAS PINIGŲ GRĄŽINIMAS
10.3.1
Jei Jūs turite teisę atsiimti pinigus už savo Bilietą dėl kitų priežasčių, nei nurodyta 10.2 punkte, grąžinamų pinigų suma bus lygi:

10.3.1.1
jei buvo nepanaudota jokia Bilieto dalis - sumai, lygiai bilieto kainos ir bet kokių sumokėtų mokesčių ir rinkliavų sumai, atėmus pagrįstus paslaugų ir atšaukimo mokesčius;

10.3.1.2
jei buvo panaudota kokia nors Bilieto dalis - sumai, lygiai bilieto kainos ir visų sumokėtų mokesčių bei rinkliavų ir kelionės atkarpai, kurios bilieto dalį sunaudojote, taikomos bilieto kainos skirtumui, atėmus pagrįstus paslaugų ir atšaukimo mokesčius.

10.4 PINIGŲ GRĄŽINIMAS UŽ PRARASTĄ BILIETĄ

10.4.1
Jei praradote Bilietą ar jo dalį, Mums pateikę pakankamus įrodymus apie praradimą ir sumokėję pagrįstą administracinį mokestį, pinigus galėsite atgauti iškart pasibaigus Bilieto galiojimo laikui su sąlyga:

10.4.1.1
kad prarastas Bilietas arba jo dalis nebuvo panaudota, anksčiau kompensuota ar pakeista (išskyrus atvejus, kai panaudojimas, pinigų grąžinimas arba pakeitimas buvo įvykdytas trečiosios šalies ar trečiajai šaliai dėl Mūsų pačių aplaidumo).

10.4.1.2
kad asmuo, kuriam buvo grąžinti pinigai, sutinka Mūsų nurodytu būdu Mums grąžinti atgautus pinigus suklastojimo atveju ir (arba), jei prarastu Bilietu ar jo dalimi pasinaudojo trečioji šalis (išskyrus atvejus, kai Bilietas buvo suklastotas arba trečioji šalis juo pasinaudojo dėl Mūsų pačių aplaidumo).

10.4.2
Jei Mes ar Mūsų įgaliotasis atstovas praranda Bilietą ar jo dalį, Mes prisiimame visą atsakomybę.

10.5 TEISĖ ATSISAKYTI GRĄŽINTI PINIGUS
10.5.1
Mes galime atsisakyti grąžinti pinigus, kai to prašoma pasibaigus Bilieto galiojimo laikui.

10.5.2
Mes galime atsisakyti grąžinti pinigus už Bilietą, kuris buvo pateiktas Mums arba valstybės pareigūnams kaip įrodymas apie ketinimą palikti šalį, nebent Jūs įrodytumėte, kad turite teisę likti šalyje arba kad Jūs išvyksite iš tos šalies naudodamiesi kito Vežėjo paslaugomis ar kita transporto priemone.

10.6 VALIUTA
Mes pasiliekame teisę pinigus grąžinti tokiu pat būdu ir tokia pat valiuta, kaip buvo sumokėta už Bilietą.

10.7 KAS GRĄŽINA PINIGUS UŽ BILIETĄ
Savanoriškai pinigus grąžinti gali tik Vežėjas, kuris išdavė Bilietą, ar jo įgaliotasis atstovas.

į viršų ^

11 STRAIPSNIS - ELGESYS LĖKTUVE

11.1 BENDROSIOS NUOSTATOS
Jei, mūsų pagrįsta nuomone, Jūsų elgesys lėktuve kelia pavojų kitiems žmonėms ar turtui, trukdo įgulos darbui arba pažeidžia įgulos pateiktas instrukcijas, įskaitant, bet neapsiribojant, taisykles dėl rūkymo, alkoholio ar narkotikų vartojimo, arba Jūsų elgesys sukelia kitiems keleiviams ar įgulai diskomfortą, nepatogumus, žalą ar sužalojimus, mes galime imtis priemonių, kurios mums atrodys reikalingos tokio elgesio prevencijai, įskaitant sulaikymą. Mes galime Jus išlaipinti ir atsisakyti toliau vežti bei pranešti apie Jus atitinkamoms institucijoms, kurios jus gali patraukti baudžiamojon atsakomybėn už nusikalstamus veiksmus lėktuve.

11.2
Jei dėl Jūsų elgesio, draudžiamo 11.1 punkte, Mes dėl pagrįstų priežasčių nuspręsime nukrypti nuo maršruto, kad Jus išlaipintume, Jūs turėsite apmokėti visas su šiuo nukrypimu susijusias pagrįstas išlaidas.

11.3 ELEKTRONINIAI PRIETAISAI
Saugos sumetimais Mes galime uždrausti arba apriboti naudojimąsi elektronine įranga lėktuve, įskaitant, bet neapsiribojant:
Klausos aparatai ir širdies stimuliatoriai yra leidžiami.

į viršų ^

12 STRAIPSNIS - PAPILDOMŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS

12.1
Jei užsakome Jums papildomas trečiųjų šalių teikiamas paslaugas, išskyrus vežimą oru, arba išduodame Bilietą arba kvitą, susijusį su vežimu ar paslaugomis (išskyrus vežimą oru), kurias teikia tretieji asmenys, pvz., viešbučių užsakymo ar automobilių nuomos, Mes veikiame kaip Jūsų atstovas. Tokiu atveju taikomos trečiosios šalies paslaugų teikėjų sąlygos ir nuostatos.

12.2
Jei Mes jums teikiame ir sausumos transporto paslaugas, joms gali būti taikomos kitos sąlygos. šias sąlygas galite sužinoti iš Mūsų arba Mūsų įgaliotųjų atstovų pagal pageidavimą.

į viršų ^

STRAIPSNIS - KELIONĖS DOKUMENTAI, ĮVAŽIAVIMAS, MUITINĖS IR SAUGOS PATIKRINIMAS

13.1 BENDROSIOS NUOSTATOS
13.1.1
Jūs esate atsakingi už visų reikalingų kelionės dokumentų ir vizų įsigijimą ir už šalių, iš kurių ir į kurias skrendate ar per kurias keliaujate tranzitu, visų įstatymų, įsakymų, nutarimų ir kelionės reikalavimų laikymąsi.

13.1.2
Mes neatsakome už pasekmes, jei Keleivis neturi tokių dokumentų ar vizų arba jei jis nesilaiko tokių įstatymų, nuostatų, įsakymų, reikalavimų, taisyklių ar instrukcijų.

13.2 KELIONĖS DOKUMENTAI
Iki kelionės pradžios turite pristatyti visus išvažiavimo, įvažiavimo, sveikatos ir kitus dokumentus, kurie reikalingi pagal įstatymus, nuostatas, įsakymus ar kitus susijusių šalių reikalavimus, ir leisti Mums padaryti ir pasilikti jų kopijas. Mes pasiliekame teisę atsisakyti vežti, jei Jūs nesilaikėte šių reikalavimų arba Jūsų kelionės dokumentai nėra tvarkingi.

13.3 DRAUDIMAS ĮVAŽIUOTI
Jeigu Jums neleidžiama įvažiuoti į kurią nors šalį, Jūs turėsite sumokėti bet kokias baudas ar mokesčius, paskirtus Mums tos šalies vyriausybės, bei Jūsų išvežimo iš tos šalies išlaidas. Bilieto kaina, sumokėta už vežimą iki vietos, į kurią Jums buvo uždrausta įvažiuoti, Jums nebus grąžinta.

13.4 KELEIVIS ATSAKO UŽ BAUDAS, SULAIKYMO IŠLAIDAS IR PAN.
Jei Mes esame priversti sumokėti baudą arba turime kokių nors išlaidų, susijusių su tuo, kad Jūs nesilaikėte susijusių šalių įstatymų, nuostatų, įsakymų ar kitų kelionės reikalavimų ar nepateikėte reikalingų dokumentų, Jūs turėsite Mums atlyginti visas tokiu būdu Mūsų patirtas išlaidas. Tokioms išlaidoms apmokėti mes galime panaudoti Jūsų nepanaudotą Bilieto kainos sumą ar bet kurias kitas Mūsų disponuojamas lėšas.

13.5 MUITINĖS PATIKRINIMAS
Jei to reikalaujama, privalote dalyvauti muitinės ar kitiems valstybės pareigūnams tikrinant Jūsų Bagažą. Mes neatsakome už jokius nuostolius ar žalą, patirtą tokio patikrinimo metu, ar dėl to, kad nesilaikėte šio reikalavimo.

13.6 SAUGOS PATIKRINIMAS
Jūs turite leisti valstybės, oro uosto pareigūnams, Vežėjams ar Mums atlikti bet kokius saugos patikrinimus.

į viršų ^

14 STRAIPSNIS - KITI VEŽĖJAI

Vežimas, kurį atliekame Mes ir kiti Vežėjai pagal vieną Bilietą arba Sudėtinį bilietą, Konvencijos tikslais yra traktuojamas kaip viena operacija. Tačiau turėtumėte atkreipti dėmesį į 15.4.3 punktą.

į viršų ^

15 STRAIPSNIS - ATSAKOMYBĖ

15.1 ATSAKOMYBĖS SĄLYGOS
15.1.1
Mūsų atsakomybę Jums apibrėžia Mūsų Vežimo taisyklės, o kiekvieno kito į Jūsų kelionę įtraukto Vežėjo atsakomybę nustato jų pačių Vežimo taisyklės.

15.1.2
Jei kitaip nenustatyta šiose sąlygose, tarptautinėms kelionėms taikomos Konvencijoje numatytos atsakomybės sąlygos.

15.2 ATSAKOMYBĖ UŽ KELEIVIO MIRTĮ, SUŽEIDIMĄ AR KITOKĮ KŪNO SUŽALOJIMĄ

15.2.1
Keleivių mirties, sužeidimo ar kitokio kūno sužalojimo atveju Mūsų atsakomybei nėra jokių finansinių apribojimų, net jei jie nustatyti įstatymo, Konvencijos ar sutarties.

15.2.2
jei žala neviršija 113 100 SST sumos, mes neatsisakysime ir neapribosime savo atsakomybės, net jei įrodysime, kad Mes ar Mūsų atstovai ėmėsi visų reikalingų priemonių siekdami išvengti žalos arba kad Mums ar Mūsų atstovams nebuvo galimybės imtis tokių priemonių. Nepaisant anksčiau minėtų nuostatų, jei Mes įrodysime, kad žala buvo padaryta dėl sužeisto ar mirusio Keleivio aplaidumo, Mes galime būti visiškai arba iš dalies atleisti nuo atsakomybės pagal taikytinus įstatymus. Jeigu ieškinys viršija šį limitą, mes neatsakome už padarytą žalą, jei galime įrodyti, kad:
  1. žala buvo padaryta ne dėl Mūsų ar Mūsų atstovo aplaidumo ar kitokių neteisingų ar neatliktų veiksmų; arba
  2. žala buvo padaryta dėl trečiosios šalies aplaidumo, neteisingų ar neatliktų veiksmų.
15.2.3
Mes nedelsdami ir jokiu būdu ne vėliau nei per penkiolika (15) dienų po to, kai buvo nustatyta asmens, kuriam turi būti išmokėta kompensacija, tapatybė, iš anksto išmokėsime sumą, kurios gali prireikti skubiems ekonominiams poreikiams patenkinti, proporcingą patirtiems sunkumams. ši išankstinė išmoka nebus mažesnė nei 16 000 SST už vieną Keleivį jo mirties atveju.

15.2.4
Išankstinė išmoka nereiškia Mūsų atsakomybės pripažinimo ir gali kompensuoti vėliau mokėtinas sumas, susijusiais su Mūsų atsakomybe. ši išankstinė išmoka yra negrąžinama, išskyrus (i) atvejus, kai Mes įrodome, kad žala buvo padaryta dėl sužeisto ar mirusio Keleivio aplaidumo, arba (ii) atvejais, kai vėliau buvo įrodyta, kad išankstinę išmoką gavęs asmuo sukėlė ar prisidėjo prie padarytos žalos dėl savo aplaidumo arba nėra tas asmuo, kuriam priklauso kompensacija.

15.2.5
Draudimo įsipareigojimai, nustatyti Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2407/94 7 straipsnyje, bus suprantami taip, kad Mes įsipareigojame padengti bent 113 100 SST draudimo sumą už vieną Keleivį ir pagrįstą didesnę sumą.

15.2.6
Mes neatsakome už kokį nors susirgimą, sužeidimą ar negalią, įskaitant mirties atvejį, susijusį su Jūsų fizine būkle ar jos pablogėjimu.

15.3 ATSAKOMYBĖ UŽ BAGAŽUI PADARYTĄ ŽALĄ
15.3.1
Mes neatsakome už žalą, padarytą Neregistruotajam bagažui, nebent ji buvo patirta dėl Mūsų aplaidumo.

15.3.2
Mes prisiimsime atsakomybę už žalą, padarytą Registruotajam bagažui, jei žala buvo padaryta Mūsų lėktuve arba bet kuriuo laiku, kai Registruotais bagažas buvo paliktas Mums saugoti. Mes neatsakome, jei žala buvo padaryta dėl paties Bagažo defekto, kokybės ar ydos. Išskyrus atvejus, kai žala buvo tyčinė - sukelta veiksmų ar jų neatlikimo, žinant, kad tai sukels žalą, Mūsų atsakomybė Registruotojo bagažo žalos atveju yra apribota iki 1 000 SST vienam Keleiviui, nebent Jūs paskutinės registracijos metu deklaravote didesnės vertės turtą ir sumokėjote papildomą mokestį.

15.3.3
Mes neatsakome už jokią žalą, padarytą Jūsų bagažo. Jūs būsite atsakingi už bet kokią Jūsų Bagažo padarytą žalą kitam asmeniui ar turtui, įskaitant Mūsų turtą.

15.3.4
Mes visiškai nebūsime atsakingi už žalą, padarytą daiktams, kurių pagal 8.3 punktą negalima vežti kaip Registruotojo bagažo, įskaitant trapius daiktus, ypač vertingus daiktus, tokius kaip pinigai, papuošalai, taurieji metalai, kompiuteriai, asmeniniai elektroniniai prietaisai, apyvartūs vertybiniai popieriai, vertybiniai popieriai, ar kitus vertingus daiktus, verslo dokumentus, asmeninius vaistus, pasus ir kitus tapatybę patvirtinančius dokumentus ar pavyzdžius.

15.4 BENDROSIOS NUOSTATOS
15.4.1
Pagal galiojančius įstatymus, bet kokia Mūsų atsakomybė dėl padarytos žalos bus sumažinta, jei paaiškės, kad žala buvo padaryta dėl bet kokio Jūsų aplaidumo.

15.4.2
Mes neatsakome už jokią žalą, patirtą dėl to, kad Mes laikėmės taikytinų įstatymų arba valstybės nuostatų, arba dėl to, kad Jūs jų nesilaikėte.

15.4.3
Mes atsakome tik už žalą, padarytą skrydžio arba skrydžio atkarpos metu, jei to skrydžio ar skrydžio atkarpos Bilieto vežėjo laukelyje nurodytas Mūsų Oro linijų bendrovės kodas. Jei mes išduodame Bilietą arba registruojame Bagažą kito Vežėjo reisui, Mes veikiame tik kaip kito Vežėjo atstovas. Vis dėlto dėl Registruotojo bagažo pretenzijas galite pareikšti pirmajam ir paskutiniam Vežėjui.

15.4.4
Jei šiose sąlygose nėra jokios kitos specialios nuostatos šiuo klausimu, Mes pagal Konvencijos nuostatas atsakysime tik už kompensuojamą žalą, kai bus yra įrodyti patirti nuostoliai ir išlaidos.

15.4.5
Vežimo sutartis, įskaitant šias vežimo sąlygas, atsakomybės panaikinimą bei apribojimus, taikoma Mūsų įgaliotiesiems atstovams, tarnautojams, darbuotojams ir atstovams taip pat, kaip ji taikoma Mums. Visa Mūsų ar šių įgaliotųjų atstovų, darbuotojų ir kitų asmenų kompensuojama bendra suma negali viršyti Mūsų pačių atsakomybės sumos.

15.4.6
Jei nėra aiškiai nurodyta kitaip, joks šių vežimo sąlygų punktas nepaneigia jokių Mūsų atsakomybės apribojimų, numatytų Konvencijoje ar kituose taikytinuose įstatymuose.

15.4.7
Jokia šių vežimo sąlygų nuostata: į viršų ^

16 STRAIPSNIS - PRETENZIJŲ IR VEIKSMŲ LAIKO APRIBOJIMAI

16.1 PRETENZIJŲ DĖL BAGAŽO PATEIKIMAS
Jeigu Bagažo kvito turėtojas pasiima Bagažą ir nepareiškia pretenzijų atsiėmimo metu, tai yra pakankamas įrodymas, kad Bagažas buvo pristatytas geros būklės ir laikantis vežimo sutarties sąlygų, nebent Jūs įrodytumėte kitaip.

Jei Jūs norite pareikšti pretenzijas ar imtis veiksmų dėl Jūsų Registruotajam Bagažui padarytos žalos, Jūs turite mus apie tai įspėti, kai tik pastebėsite padarytą žalą, arba vėliausiai per septynias (7) Dienas nuo Bagažo atsiėmimo. Jei Jūs norite pareikšti pretenzijas ar imtis veiksmų dėl pavėluoto Jūsų Registruotojo bagažo grąžinimo, Jūs turite Mus apie tai įspėti per dvidešimt vieną (21) Dieną nuo Bagažo pristatymo datos. Tokie pranešimai turi būti pateikti raštu.

16.2 VEIKSMŲ DĖL PADARYTOS ŽALOS APRIBOJIMAS
Bet kokia teisė reikšti pretenzijas dėl žalos neteks galios, jei tokių veiksmų nebus imtasi per dvejus metus nuo atvykimo į kelionės tikslo vietą datos, datos, kai pagal tvarkaraštį lėktuvas turėjo atvykti, arba nuo datos, kada vežimas buvo sustabdytas. Apribojimo termino apskaičiavimo metodas bus nustatytas pagal bylą nagrinėjančio teismo įstatymus.

į viršų ^

17 STRAIPSNIS - KITOS NUOSTATOS IR SĄLYGOS

Jūsų ir Jūsų bagažo vežimui taikomos tam tikros kitos nuostatos ir sąlygos, kurių Mes privalome laikytis arba kurias Mes nustatėme. šios nuostatos ir sąlygos, kurios retkarčiais gali kisti, yra svarbios. Be kitų klausimų, jos reglamentuoja:

  1. nelydimų mažamečių vaikų, nėščių moterų ir sergančių Keleivių vežimą;
  2. elektroninių prietaisų ir kitų daiktų naudojimo lėktuve apribojimus;
  3. alkoholio vartojimą ir rūkymą lėktuve;
  4. gyvūnų vežimą;
  5. Bagažo dydį/svorį ir
  6. judėjimo sutrikimų turinčių keleivių vežimą.
Su šiais klausimais susijusias nuostatas ir sąlygas galite Gauti iš Mūsų arba Mūsų įgaliotųjų atstovų pagal pageidavimą.

į viršų ^

18 STRAIPSNIS - INTERPRETAVIMAS

Visi šių vežimo sąlygų straipsnių pavadinimai skirti tik patogumui ir negali būti naudojami tekstui interpretuoti.

"Aer Lingus Limited" - EI
Būstinė,
Dublino oro uostas,
Dublinas,
Airija
į viršų ^

Close Window